Avslag från Vinnova - dialogen med Hubville fortsätter

Det blir inga statliga medel från Vinnova till Hubville­projektet. Men behovet av ett nytt bostads­område kvarstår och nu jobbar Vetlanda kommun vidare med exploateringen av Madhagen.

Kommunalråden samt mark- och exploateringschefen vid Madhagen.

Kommunalråden Dan Ljungström (C), Carina Bardh (M) och Henrik Tvarnö (S) samt kommunens mark- och exploateringschef Pär-Olof Högstedt är fortsatt positiva till ett samarbete med Hubville.

Tillsammans med Hubville har Vetlanda kommun ansökt om 7,4 miljoner kronor hos Vinnova, Sveriges innovations­myndighet, för att täcka kostnaderna för en förstudie kring hur arbetet med att bygga framtidens hållbara samhälle ska organiseras. En miljon kronor hade öronmärkts för kommunens kostnader.

På måndagen kom beskedet att Vinnova säger nej till ansökan.

– Vi kommer att erbjuda Hubville att fortsätta att vara en del av processen eftersom de har meddelat att de löser sin del av finansieringen ändå. Men kommunen lägger inte ner det extraarbete vi skulle ha gjort eftersom vi inte får ekonomisk täckning för det, nu handlar det istället om en vanlig planprocess för vår del, säger kommunalrådet Henrik Tvarnö (S).

– Vi samarbetar gärna med olika aktörer för att gemensamt titta på hur vi kan göra området så attraktivt som möjligt. Hubville är även framåt en intressant samarbets­partner som kan tillföra mycket kunskap, säger kommunalrådet Dan Ljungström (C ).

Exploateringen av Madhagen kommer alltså att fortsätta. Vid årsskiftet beräknas den fördjupade översikts­planen vara klar för politikerna att ta ställning till. Först därefter kan processen med en detaljplan för Madhagen komma igång vilket innebär att ett konkret förslag tas fram kring hur marken ska bebyggas.

– Vi måste planera inför nästa bostads­område och behovet av att bygga ett hållbart samhälle kvarstår, säger mark- och exploaterings­chef Pär-Olof Högstedt.

– Obos har visat intresse för området, med eller utan Hubville, vilket borgar för att det finns ett intresse för att vara med och utveckla Vetlanda.