Kontakt
Dela
Lyssna
Gå till kartan.vetlanda.se
Kartan
Vetlanda
Kontakt
Dela
Lyssna
Gå till kartan.vetlanda.se
Kartan

Detaljplanen för förskolan vid Melavägen har antagits

Nu har detaljplanen för förskolan vid Melavägen antagits. Det har inte varit en självklarhet, men efter att förslaget prövats i både samråd och granskning har kommunfullmäktige godkänt platsen för bygget av en ny förskola.

Vy vid Melavägens förlängning

Vid Melavägens förlängning är det tänkt att den nya förskolan ska byggas.

Tekniska kontoret har under en lång tid planerat för en förskola vid Melavägens förlängning. Det rör sig om en förskola med upp till 100 barn fördelade på sex avdelningar. Frågorna och synpunkterna från allmänheten har varit många och fokus har legat på trafiken och naturen.

– Det är en fantastisk miljö, inga störningar från trafik och en utemiljö som är klockren, berättar Jan-Åke Johansson som är planchef i Vetlanda kommun.

Jan-Åke syftar på närheten till naturen och Mela kvarn och menar att mycket av kritiken mot detaljplanen har grundat sig i missuppfattningar. Han menar i stället att naturen kommer att bli en tillgång för barnen.

– Inget med förskolan inkräktar på naturen eller på kvarnen, men däremot är det positivt att barnen får sådan närhet till naturen och till exempel Illharjen, säger Jan-Åke.

– Det har varit mycket synpunkter, men det som aldrig riktigt fått komma fram är hur fin miljö det kommer bli för barnen, fortsätter han.

Ökad trafiksäkerhet

En annan fråga som lyfts under arbetets gång är trafiken. Det är många barn som korsar Melavägen på sin väg till Bäckseda skola och bygget av en sådan här stor förskola innebär också mer trafik.

– Det är många som är oroliga för vägen, att barnen ska korsa den på väg till skolan, men vi planerar för lösningar så att barnen ska kunna korsa vägen säkert även i fortsättningen, berättar Jan-Åke.

Exakt vilka åtgärder som kan tas till för att öka säkerheten är inte klart, men enligt Jan-Åke ska det detaljprojekteras.

– Det kan exempelvis röra sig om en upphöjd korsning, men det kan också finnas andra lösningar, säger han.

Bygget av en ny förskola innebär inte bara mer trafik när föräldrar lämnar och hämtar sina barn, utan även mer byggtrafik. Hur väl klarar egentligen vägen vid ån tung byggtrafik, och hur är det med miljön vid Emån?

– Vi har haft samtal med Emåförbundet som varit underrättade från första början och varit positiva hela vägen, berättar Jan-Åke.

– Gällande vägens hållbarhet så har vi lyssnat på de som underhåller vägen på gatuavdelningen och de ser inga som helst problem. Vi måste naturligtvis kunna lita på att våra vägar håller, annars har vi andra problem, fyller han i.

Tekniska nämndens ordförande Pia Lindell (C) berättar att det är ett stort projekt att planera för en förskola. När en ny förskola behövs börjar ett brett arbete och tekniska kontoret undersöker många möjliga platser. Pia berättar att flera områden varit uppe för diskussion i planarbetet, men att Melavägen hela tiden har visat sig vara ett bättre alternativ. Många har lyft frågan och undrat varför inga andra områden diskuterats, men Pia menar att så visst är fallet.

– Vi har diskuterat många platser, men i många fall är det något som inte funkar väldigt tidigt i processen. Det kan handla om strandskyddet som ställer till det, eller att miljön inte är tillräckligt bra. Då tvingas vi lägga ner de tankarna väldigt tidigt i processen och många missar att vi har genomfört det arbetet, berättar hon.

Tvingas till omprioriteringar

Att kommunfullmäktige under onsdagen klubbade igenom detaljplanen för förskolan innebär inte att förskolan kan börja byggas på en gång.

– Nu väntar en tid för laga kraft, där berörda sakägare som lämnat skriftliga synpunkter under planprocessen har möjlighet att överklaga till mark- och miljödomstolen, säger Jan-Åke.

På grund av den långa process som varit har arbetet blivit frånsprunget av projektet på Himlabackarna. Det innebär att byggnationen av förskolan på Himlabackarna kommer att påbörjas först, men att projekteringen för förskolan på Melavägen kan påbörjas när detaljplanen fått laga kraft.

– Våra förhoppningar är att förskolan på Melavägen kan vara färdig och inflyttningsklar till sommaren 2022, avslutar Jan-Åke Johansson.

Kommentarer

    Du måste vara inloggad för att få kommentera

    Stängd för fler kommentarer

    Vänligen verifiera att du inte är en robot

    500