Kontakt
Dela
Lyssna
Gå till kartan.vetlanda.se
Kartan
Vetlanda
Kontakt
Dela
Lyssna
Gå till kartan.vetlanda.se
Kartan

Förslag till trafik­strategi

Vetlanda utvecklas och allt fler väljer att bo, arbeta och besöka kommunen. I takt med att kommunen växer, ökar behovet av effektiva transporter. Samtidigt växer utmaningen att minska miljö­påverkan och begränsa ut­släppen av växthus­gaser. Vetlanda har stora ut­maningar att hantera för att kunna erbjuda god tillgäng­lig­het och samtidigt uppnå en håll­bar utveckling.

Buss 342 till Landsbro

Trafik­strategin är kommun­omfattande och tas fram med utblick till år 2050. Fram­tagandet av strategin har skett i projekt­form med väg­ledning av Trafik­verkets hand­bok ”Trafik för en attraktiv stad”.
‑ Vi ser att det finns en del utmaningar för kommunen när man ser till trafiken. Vi är en stor kommun till ytan och många bor utanför tät­orten vilket gör oss relativt bil­beroende. Frågan är hur vi kan ställa om mot ett mer hållbart transport­sätt? Där hoppas vi att trafik­strategin kan visa hur vi långsiktigt kan arbeta mot denna mål­sättning, säger Björn Wiberg, projekt­erings­chef.

Syftet med trafik­strategin är att utgöra ett dokument som samlar trafik­frågor och skapar en gemensam mål­bild av trafikens utveckling. Att med en lång­siktig inriktning formulera strategier som bidrar till att nå kommunens över­gripande mål om att planera för en håll­bar utveckling i kommunen. Strategin ska ge väg­ledning och vara ett under­lag vid fram­tagande av andra planer, som till exempel översikts- och detaljplaner. Den ska även vara vägledande för satsningar inom kommunens trafik­miljö och tydlig­göra Vetlanda kommuns viljor med trafiken i olika kontakter med regionen, Trafik­verket, Läns­trafiken och andra instanser kopplade till trafiken.

Nu ges härmed tillfälle att under remiss­tiden, som nu pågår fram till och med 4 april 2019, lämna eventuella syn­punkter på trafik­strategin. Syn­punkter lämnas, eller skickas, in skriftligen senast 4 april 2019 till Tekniska kontoret, 574 80 Vetlanda, alternativt till tk@vetlanda.se. Vänligen ange diarie­nummer TK 2019/5 när du skickar in din synpunkt. Efter samman­ställning av inkomna syn­punkter kommer trafik­strategin tas upp i kommun­fullmäktige för beslut om antagande.

Du kan läsa hela förslaget här.

Kommentarer

    Du måste vara inloggad för att få kommentera

    Stängd för fler kommentarer

    Vänligen verifiera att du inte är en robot

    500