Ärendelista socialnämnden 23 mars 2021

Ärendelista till socialnämnden tisdag den 23 mars 2021 klockan 13.00

 • Upprop
 • Val av justeringsperson
 • Högsta godtagbara kostnad för el 2021
 • Revidering av internkontrollplan 2021
 • Informationshanteringsplan
 • Arkivbeskrivning
 • Äskningar budget 2022
 • Ekonomiprognos 1, 2021
 • Redovisning av avvikelser 2020
 • Redovisning av månadsstatistik
 • Uppdatering Projekt försörjningsstöd
 • Information från förvaltningen
 • Meddelanden
 • Sekretessärenden
 • Ev övriga frågor