Kommunens förvaltningar och bolag

I Vetlanda kommun jobbar cirka 2 500 kommunanställda fördelat på sju förvaltningar. Kommunens högste tjänsteman är kommundirektör Magnus Färjhage. Inom kommunkoncernen finns också ett antal kommunägda bolag. 

I kommunen arbetar anställda som handlägger ärenden, genomför nämndens beslut samt planerar och driver den dagliga verksamheten. Arbetsuppgifterna är till exempel att utbilda våra invånare, sköta om våra parker, förvalta lägenheter, ansvara för vatten och avlopp samt att ta hand om äldre.

Vill du ha en övergripande bild över hur Vetlanda kommun arbetar som organisation kan du titta på organisationsskissen över kommunens förvaltningaröppnas i nytt fönster.

Barn- och utbildningsförvaltningen

Barn- och utbildningsförvaltningen erbjuder utbildning från förskola upp till högskoleutbildningar. Förvaltningen är indelad i fem olika verksamheter som leds av varsin verksamhetschef. De fem verksamheterna är förskola, grundskola, gymnasieskola, vuxenutbildning och resurscentrum för elevhälsa.

Henrik Wågesson är chef för barn- och utbildningsförvaltningen.

Kommunledningsförvaltningen

Kommunledningsförvaltningen är en stödfunktion och arbetar kommunövergripande med att stärka samordning och samsyn mellan förvaltningarna i gemensamma frågor.

Förvaltningen är indelad i sex olika verksamheter som leds av varsin verksamhetschef. De sex verksamheterna är HR-kontor, ekonomikontor, kommunikation, kommunkansli, utveckling och måltidsservice.

Inom förvaltningens ansvar ligger bland annat ärendeberedning till nämnder, kommunstyrelse och kommunfullmäktige, finans- och redovisningsfrågor, IT-frågor, personaladministration, upphandlingar, kommunalrättslig rådgivning, översiktlig planering för användning av mark och vatten, kommunikation, kontaktcenter, måltidsservice, administrativt stöd samt utveckling av den kommunala demokratin.

Kommunledningsförvaltningen är också en strategisk lednings- och utvecklingsresurs för hela kommunen.

Magnus Färjhage är chef för kommunledningsförvaltningen.

Kultur- och fritidsförvaltningen

Kultur- och fritidsförvaltningen erbjuder ett varierat kultur- och fritidsutbud med särskilt fokus på barn och unga. Förvaltningen ansvarar också för föreningsbidrag och bokning av scen och idrottshallar.

Förvaltningen är indelad i sju olika verksamhetsområden: kultur- och fritidskansli, kultur, fritid, bibliotek, museum, fritidsgården Zonen och Bad & Gym.

Stewe Jonsson är chef för kultur- och fritidsförvaltningen.

Miljö- och byggförvaltningen

Miljö- och byggförvaltningen arbetar inom områdena miljö, livsmedel och byggnad. Det innebär bland annat att dokumentera uppgifter, pröva ärenden, fatta beslut samt att förebygga och minska mängden föroreningar som sprids till luft, mark och vatten.

Förvaltningen gör också kontroll av till exempel byggnadsärenden, buller, industrier, lantbruk, avlopp, skolkök och matbutiker.

Förvaltningen är indelad i fyra olika områden: administration, miljö, livsmedel och byggnad.

Eva-Lott Karlsson är chef för miljö- och byggförvaltningen.

Njudung Energi

Njudung Energi ansvarar för bredband, elhandel, eldistribution, fjärrvärme, miljö och återvinning samt vatten och avlopp i Vetlanda kommun.

Koncernen Njudung Energi består av bolagen Njudung Energi Vetlanda AB och Njudung Energi Sävsjö AB samt tillhörande dotterbolag. Njudung Energi Vetlanda AB är helägt av Vetlanda kommun och ett av tre bolag i koncernen Vetlanda Stadshus AB.

Marcus Tingvall är VD för Njudung Energi.

Socialförvaltningen

Socialförvaltningen arbetar med människor i alla åldrar och i olika perioder i livet. Inom förvaltningens ansvar ligger bland annat råd och stödinsatser, hjälp vid missbruksproblem, försörjningsstöd, ensamkommande barn och våld i nära relationer. Socialförvaltningen har även ansvar för kommunens arbetsmarknadsåtgärder för människor som behöver stöd att komma in på arbetsmarknaden.

Socialförvaltningen är indelad i två sektioner samt en administrativ avdelning. De två sektionerna är familjesektionen och mottagnings- och vuxensektionen..

Anders Saldner är chef för socialförvaltningen.

Tekniska kontoret

Tekniska kontoret ansvarar bland annat för trafiksäkerhet, att sköta om kommunens skog, parker och grönområden, administrera försäljningen av mark, ta fram kartor för olika byggändamål och se till att kommunens fastigheter är i bra skick.

Förvaltningen är indelad i fyra olika verksamheter som leds av varsin verksamhetschef. De fyra verksamheterna är fastighet, mark och exploatering, plan samt gata-park.

Gunnar Elmeke är chef för tekniska kontoret.

Vård- och omsorgsförvaltningen

Vård- och omsorgsförvaltningen erbjuder möjlighet att ansöka om hjälp eller stöd, exempelvis boende, hjälp i hemmet eller tekniska hjälpmedel.

Förvaltningen är indelad i olika funktioner: äldreomsorg, funktionshinderomsorg, hälso- och sjukvård, myndighetskontor samt kvalitet och utveckling.

Marianne Karlsson är chef för vård- och omsorgsförvaltningen.

Witalabostäder AB

Witalabostäder är ett fastighetsbolag som är helägt av Vetlanda kommun och ett av tre bolag i koncernen Vetlanda Stadshus AB. Witalabostäder förvaltar cirka 900 lägenheter runt om i kommunen.

Patrik Styrbjörn är VD för Witalabostäder.