Kontakt
Dela
Lyssna
Vetlanda
Kontakt
Dela
Lyssna

KomBack

KomBack vänder sig till unga mellan 13 och 25 år som riskerar att avbryta sina studier eller redan avslutat studierna utan full­ständiga betyg.

KomBack möter unga som riskerar att hamna i utanförskap och skapar förut­sättningar för att de ska kunna återgå till studier eller arbete.

Vi hjälper ungdomarna att skapa rutiner och träna sociala förmågor som att exempelvis våga tala i grupp och stå för värderingar. De får öva på att lyssna på varandra och se saker ur andras perspektiv.

Ansökan till KomBack kan komma från exempelvis skola, social­förvaltning, Arbets­förmedling eller vårdnads­havare. Ungdomar kan också själva ta kontakt. KomBack har också ett uppsökande arbete i det kommunala aktivitets­­ansvaret.

Efter ansökan inleds i de flesta fall en kartläggning för att se om KomBack är rätt instans för just den ungdomens behov. Kart­läggningen tar max tre veckor.

Verksamhetens målgrupper

I verksamheten finns fem målgrupper. KomBacks ungdomar kan ingå i flera av dessa.

Studiegruppen

Dessa ungdomar har svårigheter att studera i helklass. Med hjälp av våra två lärare studerar de individuellt i sina ämnen i egen takt och har möjlighet att ta betyg i aktuella kurser. Oftast studerar ungdomen ett till tre ämnen åt gången. Här finns möjlighet att läsa tillsammans med andra eller enskilt. De har dessutom varsin coach som stödjer i andra delar av livet.

Motivationsinsatser

Vi arbetar med motivations­insatser för ungdomar som riskerar att hoppa av skolan. Insatser kan bestå av stöd att komma till skolan, motivations­höjande samtal och anpassat schema med individuella aktiviteter.

Praktik/jobbsök

Målet är att ungdomarna ska komma ut i arbets­livet. Vi stödjer dem i jobbsökandet exempelvis genom att skriva CV och öva intervju­teknik. Att ordna praktik­plats är en viktig del för att ungdomen ska få erfarenhet..

Hemmasittare

Arbetet handlar om att skapa en relation både till ungdomen och till vårdnadshavarna. Vi försöker bygga på ungdomens intressen. Ett lång­siktigt mål är att få ut ungdomen i någon form av aktivitet för att förhindra ett framtida utanförskap.

Det kommunala aktivitetsansvaret (KAA)

Kommunens aktivitets­ansvar, KAA, finns till för ungdomar mellan 16 och 20 år som inte går gymnasiet eller saknar en gymnasie­examen. KAA erbjuder individuella åtgärder som i första hand syftar till att motivera unga att påbörja eller åter­uppta en utbildning. Hemkommunen ska löpande under året hålla sig informerad om hur ungdomarna är sysselsatta och erbjuda dem en åtgärd. Vetlanda kommuns aktivitets­ansvar är förlagt till KomBack.

Efter avslutad aktivitet på KomBack arbetar vi med uppföljning för att försäkra oss om att ungdomen har en varaktig sysselsättning.

Vill du bli kontaktad av oss på KomBack? Hör av dig till kaa@vetlanda.se

Samarbetspartners

KomBack är en permanent verksamhet inom barn- och utbildnings­förvaltningen i Vetlanda kommun. KomBack samarbetar med skolan, Arbets­förmedlingen, social­förvaltningen, Försäkrings­kassan, näringslivet och vården.

Vi jobbar på KomBack

Linda Nilsson, studie- och yrkesvägledare linda.nilsson@vetlanda.se 0383-966 20

Emma Ståhl, coach, emma.stahl@vetlanda.se, 0383-966 29

Peter Hedström, coach, peter.hedstrom@vetlanda.se, 072-141 08 72 

Katarina Helin, coach, katarina.helin@vetlanda.se, 072-141 08 62

Lill Carlsson, resurslärare, lill.carlsson@vetlanda.se, 072-525 94 76

Håkan Mattsson, hakan.mattsson@vetlanda.se