Kontakt
Dela
Lyssna
Vetlanda
Kontakt
Dela
Lyssna

KomBack

KomBack vill möta ungdomar som riskerar att hamna i utanförskap och skapa förut­sättningar för att de ska kunna återgå till studier eller arbete. Detta genom att bland annat försöka bygga upp ett skadat själv­förtroende, skapa rutiner och träna sociala förmågor som att exempelvis våga tala i grupp och stå för värderingar. De får öva på att lyssna på varandra och se saker ur andras perspektiv, så att de kan fungera i samhället.

KomBack vänder sig till ungdomar mellan 13 och 25 år som riskerar att avbryta sina studier eller redan avslutat studierna utan full­ständiga betyg.

Ansökan/anmälan till KomBack kan komma från exempelvis skola, Social­förvaltning, Arbets­förmedling eller vårdnads­havare. Ungdomar kan också själva ta kontakt. Via KomBack:s uppsökande arbete i det kommunala aktivitets­­ansvaret hittas flertalet av deltagarna.

Efter ansökan/anmälan inleds i de flesta fall en kartläggning för att se om KomBack är rätt instans för just den ungdomens behov. Kart­läggningen tar max tre veckor.

Verksamhetens målgrupper

I verksamheten finns fem målgrupper. KomBacks ungdomar kan ingå i flera av dessa.

Studiegruppen

Dessa ungdomar har svårigheter att studera i helklass. Med hjälp av våra två lärare studerar de individuellt i sina ämnen i egen takt och har möjlighet att ta betyg i aktuella kurser. Oftast studerar ungdomen ett till tre ämnen åt gången. Här finns möjlighet att läsa i större rum tillsammans med andra eller enskilt bakom skärm­väggar. De har dessutom var sin coach som stödjer i andra delar av livet.

Motivationsinsatser
Vi arbetar med motivations­insatser för ungdomar som riskerar att hoppa av skolan. Dessa insatser kan exempelvis bestå av stöd att komma till skolan, motivations­höjande samtal och anpassat schema med individuella aktiviteter.

Praktik/jobbsök
Målet för dessa ungdomar är att komma ut i arbets­livet. Vi stödjer dem i jobbsökandet exempelvis genom att skriva CV och öva intervju­teknik. Att ordna praktik­plats är också en viktig del för att ungdomen ska få erfarenheter och skapa rutiner i vardagen.

Hemmasittare

Arbetet handlar om att ta kontakt för att skapa en relation både till ungdomen och till föräldrarna. Vi försöker bygga på ungdomens intressen för att skapa denna relation. Ett lång­siktigt mål är att få ut dessa ungdomar i någon form av aktivitet för att undvika avskärmning från samhället och förhindra ett eventuellt utanförskap.

Det kommunala aktivitetsansvaret (KAA)

Kommunens aktivitets­ansvar, KAA, finns till för ungdomar mellan 16 och 20 år som inte går gymnasiet eller saknar en gymnasie­examen. Det betyder att hemkommunen enligt lag (29 kap. 9§ skollagen) ska erbjuda individuella åtgärder som i första hand syftar till att motivera unga att påbörja eller åter­uppta en utbildning. Hemkommunen ska löpande under året hålla sig informerad om hur ungdomarna är sysselsatta och erbjuda dem en åtgärd. Vetlanda kommuns aktivitets­ansvar är förlagt till KomBack.

Efter avslutad aktivitet på KomBack arbetar vi med uppföljning för att försäkra oss om att ungdomen har en varaktig sysselsättning.

Vill du bli kontaktad av oss på KomBack? Hör av dig till kaa@vetlanda.se

Samarbetspartners

KomBack är en permanent verksamhet förlagd under barn- och utbildnings­förvaltningen i Vetlanda kommun. KomBack samarbetar med skolan, Arbets­förmedlingen, Social­förvaltningen, Försäkrings­kassan, näringslivet och vården.

Här finns vi

KomBack är beläget i hemtrevliga lokaler på tredje våningen på Älggatan 2B i Vetlanda.