Kontakt
Dela
Lyssna
Vetlanda
Kontakt
Dela
Lyssna

Hälsa och stöd för barn och elever

Att trivas och må bra är viktigt för att du ska kunna lära och utvecklas bra i förskola och skola. Elevhälsans uppdrag är att skapa en så positiv lärandesituation som möjligt för varje barn och elev och hjälpa dig att utvecklas och nå goda studieresultat utifrån dina förutsättningar.

Barn- och elevhälsan ska främst vara förebyggande och hälsofrämjande. Förskolorna samarbetar med barnhälsovården i regionen.

Inom elevhälsan arbetar skolsköterskor, skolläkare, skolkurator, skolpsykolog och personal med specialpedagogisk kompetens för att se till att alla barn och elever mår bra och har en god arbetsmiljö. Elevhälsan hjälper också till att utreda eventuella behov av särskilt stöd. All personal inom elevhälsan har tystnadsplikt.

Egenvård i förskola och skola

Personal i förskola eller skola kan utföra egenvård gentemot barn/elever om legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal gjort en sådan bedömning. Egenvård kan till exempel vara att ge barn/elev läkemedel.

Intyg från behandlande läkare

Om du som vårdnadshavare vill att en viss medicinsk åtgärd ska utföras i förskola/skola måste du begära ett intyg från behandlande läkare att åtgärden utgör egenvård i förskole-/skolmiljö och hur den är planerad.

Intyget ska lämnas till förskolechef/rektor Det ligger till grund för hur egenvården ska utföras på förskolan/skolan. Förskolan/skolan måste veta:

  • exakt vilken åtgärd som läkaren bedömt vara egenvård
  • om personalen får utföra åtgärden
  • hur personalen ska informeras och instrueras i frågan
  • vilka åtgärder som ska vidtas och vem som ska kontaktas i olika situationer.

För att egenvården ska fungera tryggt och så bra som möjligt behöver förskola/skola samarbeta med dig som vårdnadshavare.

Om en förskolechef eller rektor bedömer att personalen i förskolan/skolan inte kan hjälpa barnet/eleven med egenvård på ett säkert sätt måste ansvarig inom hälso- och sjukvård tillsammans med förskolan/skolan komma överens om hur man ska lösa situationen

Förskolechef/rektor utser personal

Förskolechef/rektor utser den personal som ska utföra egenvården. För det används blanketten "Egenvård, uppdrag till förskole-/skolpersonal" tillsammans med intyget från läkaren. I blanketten får personalen acceptera uppdraget med sin underskrift.

Du som vårdnadshavare får sedan blanketten till dig för att ge ditt samtycke genom underskrift.

Psykolog inom skolan

Psykologer inom skolan genomför psykologutredningar, ger råd och stöd. De arbetar också med observationer och bedömningar i klassrummen.

Psykologen arbetar på rektors uppdrag. Ansökan om kontakt med psykolog går via läraren. Ansökan fylls i av lärare och vårdnadshavare.

Rörligt team

Det rörliga teamet går in och stöttar den enskilda förskolan och skolan när det finns behov av extra insatser. Det handlar i första hand om utveckling av arbetet på enhets- och gruppnivå, samt hur detta påverkar elevers förutsättningar för lärande och utveckling.

Kontakt

Gunilla Rejler , telefon 070‑370 83 18, gunilla.rejler@vetlanda.se

Skoldatatek - stöd kring digitala verktyg för lärande

Skoldatateket lånar ut tekniska hjälpmedel och har kunskap om olika program som kan hjälpa barn och elever som behöver stöd i förskolan/skolan. För att få låna ett hjälpmedel behöver läraren och förskolechef/rektor göra en ansökan.

Skoldatatekets blogg kan du läsa mer om vad vi kan hjälpa till med.

Kontakt

Skolkurator

Om du behöver prata med någon för att få stöd och motivation kan du vända dig till skolkuratorn. Skolkuratorn deltar i arbetet med att skapa en bra stämning i klasserna och på skolan, till exempel genom att arbeta med värdegrundsarbete eller tjej- och killgrupper.

Kontaktuppgifter till din skolas skolkurator finns på grundskolornas sidor och Njudungsgymnasiet.

Skolläkare

Skolläkaren arbetar bland annat med uppföljning av hälsosamtal, remisser, utlåtanden och intyg. För att komma i kontakt med skolläkaren vänder du dig till din skolas skolsköterska.

Kontaktuppgifter till din skolas skolsköterska finns på grundskolornas sidor och Njudungsgymnasiet.

Skolsköterska

Skolsköterskan arbetar bland annat med att informera och påverka när det gäller övergripande hälsofrågor. Hälsoscreening, samtal och vaccinationer ingår också i arbetet.

Elever och vårdnadshavare kan själva söka kontakt med skolsköterskan. Kontaktuppgifter finns på grundskolornas sidor och Njudungsgymnasiet.

Specialpedagog

Specialpedagogen bidrar tillsammans med förskolechef eller rektor och övrig personal till enhetens pedagogiska utveckling. Ett av uppdragen är att arbeta för så goda undervisnings- och lärandemiljöer som möjligt, samt ge stöd och hjälp till barn och elever som är i behov av särskilt stöd.

Specialpedagogen genomför på uppdrag av förskolechef eller rektor pedagogiska utred­ningar och upprättar handlingsplaner respektive åtgärdsprogram i samverkan med elev, vårdnadshavare och lärare.

Specialpedagogen besöker förskolorna regelbundet och är med i den dagliga verksamheten. Dels för att lära känna barnen och dels för att se hur verksam­heten fungerar.

Tal-, språk-, läs- och skrivstöd

Specialpedagoger med inriktning mot tal och hörsel samt logoped har ett uppdrag som omfattar utveckling och stöd i språk-, läs- och skrivfrågor. De genomför språk-, läs- och skrivbedömningar och ger även individuellt stöd till barn/elever inom tal/språk.

Kontaktuppgifter till din skolas specialpedagog finns på grundskolornas sidor och Njudungsgymnasiet.

Kontakt

Stöd till barn, elever och vårdnadshavare

Om ett barn eller en elev behöver särskilt stöd kan specialpedagogen vara ett stöd för såväl barn, vårdnadshavare som personal i hur man bäst ska kunna hjälpa barnet. Inga insatser görs utan vårdnadshavarens godkännande.

Det finns speciella riktlinjer för hur vi jobbar med barn- och elevhälsaöppnas i nytt fönster.

Om du som vårdnadshavare vill bli starkare och säkrare i din föräldra­roll kan du gå kursen COPE. I kursen får du olika redskap för att kunna stödja ditt barns utveckling och hantera typiska vardags­problem och konflikt­situationer. COPE sker i grupp där du träffar andra föräldrar för att kunna utbyta erfaren­heter.