Kvillsfors skola

På Kvillsfors skola hittar du förskoleklass, årskurs 1–6 och fritids. Skolan har runt 90 elever och ligger mitt i Kvillsfors. 

Kvillsfors skola

Kvillsfors skola

Våra ledord är: ”Den lilla skolan med de stora visionerna där vi alla utvecklas tillsammans, alla känner sig trygga och får uppleva känslan av att lyckas.”

Skolan är Grön Flagg-certifierad, vilket innebär att vi arbetar med hållbar utveckling.

Här finns en lekvänlig utemiljö för barn i alla åldrar, med bland annat en ”Rastaurang”, olika klätterställningar, en kompisgunga, grus-, gräs- och asfaltsområden. Varje vecka erbjuder vi nya rastaktiviteter för att öka samspel och trygghet.

Maten på skolan

Fritidshem

Kvillsfors fritidshem ligger i samma byggnad som skolan. Vårt fritidshem arbetar sedan flera år utifrån ett utomhuspedagogiskt perspektiv. Sedan 2012 är vi ett Grön Flaggcertifierat fritidshem. Grön Flagg innebär att vi arbetar med hållbar utveckling och ett miljötänk.

Här kan du läsa om allt som gäller fritids och hur du gör om du vill ansöka om plats på fritids.

Skolbibliotek och bokbuss

Vi har ett skolbibliotek med både fack- och skönlitteratur. Alla elever får låna böcker från bokbussen när den kommer till oss. På bibliotekets sida kan du se vilka datum bokbussen kommer.

Elevhälsan

Elevhälsans uppdrag är att skapa en så positiv lärandesituation som möjligt för varje barn och elev. Du ska kunna utvecklas och nå goda studieresultat utifrån dina förutsättningar. Läs mer om hälsa och stöd för barn och elever i Vetlanda kommun.

Kontakt

Skolsköterska Liselotte Östlund
Telefon: 072-141 49 01
kerstin-liselotte.ostlund@vetlanda.se

Tid till skolläkaren beställs genom skolsköterskan.

Skolkurator Anna Johansson
Telefon: 070-267 66 72
anna.johansson@vetlanda.se

Specialpedagog Pernilla Kalén
Telefon: 072-085 47 13
pernilla.kalen@vetlanda.se

Sjukanmälan

Sjukanmälan görs av målsman i Tieto Edu. Du kan även anmäla frånvaro på telefon.

Synpunkter och klagomål

Om du eller ditt barn har svårigheter i skolan eller förskolan är den snabbaste vägen till lösning oftast att ta kontakt med skolan eller förskolan direkt.

Skulle du inte få hjälp av förskollärare/lärare bör du prata med rektor som har det övergripande ansvaret för skolan och förskolan. Om de inte kan hjälpa dig kan du gå vidare genom att skicka en synpunkt via Synpunkt Vetlanda.

Alla har rätt att göra en anmälan till Skolinspektionen, Barn- och elevombudet och Diskrimineringsombudsmannen. På deras hemsidor kan du läsa mer om vad du kan anmäla och vad du bör tänka på innan du gör en anmälan.

Klagomål på elevhälsans medicinska insats

Om du som elev eller vårdnadshavare är missnöjd med vård eller behandling av elevhälsans medicinska insats, ska du i första hand vända dig till berörd skolsköterska eller skolläkare. Är du inte nöjd med förklaringen kan du lämna klagomål via vår e-tjänst.

Verksamhetschefen ska skyndsamt utreda klagomålet och återkoppla till anmälaren. Om synpunkterna lämnas anonymt kan ingen återkoppling ske.

Vid allvarliga händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada ska vårdgivaren utreda och anmäla händelsen till Inspektionen för vård och omsorg (IVO).

Du kan läsa mer här om hur du gör om du inte är nöjd med vården du har fått, eller inte har fått.