Kontakt
Dela
Lyssna
Vetlanda
Kontakt
Dela
Lyssna

Enheten för likvärdighet

Här samlas våra stödjande funktioner som jobbar barn- och elevnära. Likvärdighetsbegreppet beskrivs i skollagen och handlar om att alla elever ska ha lika rätt till utbildning, lika kvalitet i sin utbildning och att skolan ska kompensera skillnader i elevernas förutsättningar.

Navet

Integrationsenheten Navet i Vetlanda är en väg in för vuxna och barn som är nya i Sverige. På Navet finns förberedande skola och förskola, förenings­konsulent och en informations­disk.

På Navet förbereder vi barn och ungdomar för skolstart genom att kartlägga skol­bakgrund och de kunskaper som barnet har med sig. Barnen och ungdomarna är på Navet i 4-8 veckor för att sedan börja på någon av Vetlanda kommuns förskolor och skolor.

Navet Vetlanda

Telefon: 0383-967 30
navet@vetlanda.se

Besöksadress: Norrvägen 2B i Vetlanda

Resurscentrum för elevhälsa

Inom elevhälsan arbetar skolsköterskor, skolläkare, skolkurator, skolpsykolog och personal med specialpedagogisk kompetens för att se till att alla barn och elever mår bra och har en god arbetsmiljö. Elevhälsan hjälper också till att utreda eventuella behov av särskilt stöd. All personal inom elevhälsan har tystnadsplikt.

Läs mer om hälsa och stöd för barn och elever

KomBack

KomBack vill möta ungdomar som riskerar att hamna i utanförskap och skapa förut­sättningar för att de ska kunna återgå till studier eller arbete. Detta genom att bland annat försöka bygga upp ett skadat själv­förtroende, skapa rutiner och träna sociala förmågor som att exempelvis våga tala i grupp och stå för värderingar. De får öva på att lyssna på varandra och se saker ur andras perspektiv, så att de kan fungera i samhället.

KomBack vänder sig till unga mellan 13 och 25 år