Kontakt
Dela
Lyssna
Gå till kartan.vetlanda.se
Kartan
Vetlanda
Kontakt
Dela
Lyssna
Gå till kartan.vetlanda.se
Kartan

Cisterner

Har du en cistern för eldningsolja eller diesel som är större än en kubikmeter? Då ska den anmälas och kontrolleras regelbundet.

I de flesta fall måste du anmäla till miljö- och byggförvaltningen innan en ny cistern installeras. Detta ska göras för:

  • Oljecisterner i mark som är större än en kubikmeter.
  • Oljecisterner utomhus som är större än en kubikmeter, men högst tio kubikmeter.

Du ska anmäla i god tid innan du installerar cisternen. För cisterner inomhus behöver du inte göra någon anmälan.

Besiktning av cisterner

Cisterner som rymmer mer än en kubikmeter olja eller diesel måste besiktigas regelbundet. Detta för att säkerställa att cisternen inte läcker. Om din cistern är korrosionsskyddad ska den besiktigas med 12 års mellanrum, men om den inte är korrosionsskyddad måste den besiktigas var sjätte år. Särskilda regler gäller dock för cisterner i vattenskyddsområden.

Cistern i vattenskyddsområde

I ett vattenskyddsområde måste cisternen besiktigas om den rymmer mer än 250 liter. Det krävs också ett kompletterande skydd för att säkerställa att ett eventuellt läckage kan tas om hand i tid, innan mark, yt- eller grundvatten hinner förorenas. Sekundära skydd kan till exempel vara dubbelmantlade cisterner eller invallningar som kan fånga upp hela cisternens volym. Om cisternen inte har ett sekundärt skydd halveras kontrollintervallet.

Företag ackrediterade att genomföra besiktning

Endast ackrediterade företag får genomföra kontrollbesiktningar av cisterner. På myndigheten SWEDAC:s webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster kan du söka upp de företag som är ackrediterade för att utföra cisternkontroll i ditt län.

Undvik miljösanktionsavgift

Om inte installation av nya cisterner anmäls till miljö- och byggförvaltningen i Vetlanda kommun, eller om kontrollbesiktningar inte genomförs enligt ovan riskerar du att få betala en miljösanktionsavgift på mellan 1 000 och
3 000 kronor.

Brandfarliga varor i cistern

Du kan behöva tillstånd från räddningstjänsten för viss förvaring av brandfarliga vätskor i cistern i mark, ovan mark och inomhus. Det är typen och mängden av brandfarlig vara och hur den hanteras samt om det är privat eller yrkesmässigt, som avgör om du behöver tillstånd.

Information och ansökan om tillstånd söker du hos Höglandets Räddningstjänstförbund.

Ta en cistern ur bruk

När oljecisternen tas ur bruk ska du anmäla det till miljö- och byggförvalt­ningen.

Det är också ett lagkrav att du tömmer och rengör cisternen och gör påfyllningsanordningen obrukbar. För detta arbete ska du anlita ett saneringsföretag. Avfallet från saneringen ska tas omhand som farligt avfall.

Efter tömning och rengöring bör du helst gräva upp och ta bort cisterner i mark. Om cisternen inte tas bort ska den fyllas med sand för att undvika framtida sättningar.

Intyg på vidtagna åtgärder, uppgifter på vem som utfört avfallstransporten samt vart avfallet transporterats ska skickas in till miljö- och byggförvaltningen.