Servicedeklaration för vårdhygien

Att tillämpa de basala hygienrutinerna är det viktigaste för att förhindra smittspridning. All personal inom vård och omsorg ska känna till rutiner och ha kunskap om hur smitta sprids. Basala hygienrutiner ska tillämpas överallt där vård och omsorg bedrivs.

Vårdhygieniska åtgärder har som mål att förebygga infektioner hos vårdtagare, hindra smittspridning mellan vårdtagare och hindra smittspridning från personal till vårdtagare och omvänt. Den viktigaste åtgärden för att förhindra smittspridning i vård och omsorg är att tillämpa basala hygienrutiner.

Vi lovar

  • Personalen har rena händer som är desinfekterade med handsprit före besöket hos dig.
  • Personalen inte bär ring eller armband.
  • Personalens arbetsdräkt är kort­ärmad och tvättad i minst 60 grader.
  • Personalen använder skyddsförkläde alternativt skyddsrock vid vårdnära arbete som till exempel bäddning, skötsel av personlig hygien och såromläggning.
  • Personalen använder engångshandskar vid risk för nedsmutsning.

Ditt ansvar

Att förstå vikten av att personalen följer de basala hygienrutinerna för att minska riskerna för smittspridning och att du känner dig trygg med detta.

Vår värdegrund

Du och dina närstående ska utifrån dina egna förutsättningar få känna trygghet, bevara din integritet och leva det liv, socialt och praktiskt, som du själv önskar. Med lyhördhet och respekt i verksamheterna ska detta göras möjligt.

Vid frågor

Vänd dig till ansvarig områdeschef eller till medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS).