Servicedeklaration för särskilt boende för vuxna med psykisk funktionsnedsättning

Särskilt boende är en insats som ges med stöd av SoL och är till för dig med en långvarig och omfattande psykisk funktionsnedsättning. Syftet med insatsen är att du ska få en fungerande vardag och kunna leva ett så självständigt liv som möjligt utifrån dina förutsättningar.

Du väljer själv hur du vill ha det i din lägenhet och hur du vill utforma din dag, vad och när du vill äta, stiga upp eller lägga dig. Du väljer också själv om och när du vill umgås med dina grannar. Vissa regler kan förekomma för att boendet skall passa på bästa sätt för alla.

Ansökan om särskilt boende görs hos vård- och omsorgsförvaltningens biståndshandläggare. Biståndshandläggaren utreder dina behov och gör en individuell prövning innan de fattar sitt beslut.

Vi lovar att

 • Du får en kontaktperson när du flyttar in i boendet.
 • Det i anslutning till ditt boende finns tillgång till lokaler för social samvaro.
 • Tillsammans med dig göra en genomförandeplan som beskriver ditt boende utifrån den hjälp du kan behöva.
 • Genomförandeplanen följs upp vid behov eller minst en gång per år.
 • Så långt som möjligt begränsa antalet personal du träffar.
 • Personal finns tillgänglig under hela dygnet för dig som har behov.
 • Vi arbetar för ett gott bemötande och god kommunikation.
 • Om du vill har du möjlighet till egna eller gemensamma fritidsaktiviteter.
 • Personalen som har god kunskap och erfarenhet får kontinuerligt fortbildning och handledning
 • Personalen är lyhörd för dina behov och önskningar.
 • Med ditt samtycke välkomnar vi dina anhöriga så att de får regelbunden information och vi får deras synpunkter

Ditt ansvar

 • Du talar om dina önskemål och om du är missnöjd med något.
 • Du ansvarar för att följa upprättat hyreskontrakt. Du ansvarar även för att följa den genomförandeplan som beskriver ditt boende.
 • Att du tar tillvara de möjligheter som stödet kan ge för att få en fungerande och trivsam vardag och ett aktivt liv utifrån dina förutsättningar och önskemål.

Vid frågor

Vänd dig till förvaltningens biståndshandläggare om du har allmänna frågor om boende. Har du blivit beviljad boende vänder du dig till din kontaktperson.