Servicedeklaration för personlig assistans

Personlig assistans är till för dig med funktionsnedsättning som på grund av stora och varaktiga behov inte själv klarar av att tillgodose de grundläggande behoven.

Personlig assistans ska ge möjlighet att leva som andra. Assistansen ska garantera ett liv med självbestämmande, valfrihet och personlig integritet. Assistansen ska vara knuten till den enskilde och finnas tillgänglig all den tid och vid de tillfällen som den assistansberättigade personen behöver assistans.

Ansökan om personlig assistans gör du hos vård- och omsorgsförvaltningens biståndshandläggare. Biståndshandläggaren utreder dina behov och gör en individuell prövning innan de fattar sitt beslut.

Om du bli beviljad personlig assistans väljer du själv vem som ska utföra assistansen. Nedanstående gäller om du väljer Vetlanda kommun som utförare.

Vi lovar att

  • Din biståndshandläggare kontaktar dig inom 14 dagar efter det att du ansökt om personlig assistans.
  • Tillsammans med dig göra en genomförandeplan som beskriver den personliga assistansen utifrån dina behov och önskemål. Planen följs upp vid behov eller minst en gång per år.
  • Ansvara för rekrytering och anställning av assistenter.
  • Hantera arbetsledning och schemaläggning.
  • Planera arbetsplatsmöten.
  • Sörja för kompetensutveckling för assistenterna.
  • Vidta åtgärder för att tillgodose en god arbetsmiljö.

Ditt ansvar

Du ingår avtal med kommunen som assistansanordnare och överlämnar Försäkringskassans utredning och beslut till kommunen samt uppdrar åt Försäkringskassan att utbetala assistansersättning till kommunen.

Du överlämnar arbetsgivaransvaret till kommunen.

Vid frågor

Vänd dig till förvaltningens biståndshandläggare om du har allmänna frågor om personlig assistans. Har du blivit beviljad personlig assistans så vänder du dig till ansvarig områdeschef.