Servicedeklaration för missbruks- och beroendevård

Socialförvaltningen arbetar för att vuxna med missbruk eller beroende, och/eller deras anhöriga får det stöd de behöver för att utveckla sin egen förmåga att hitta positiva, varaktiga förändringar som leder till ett självständigt liv.

Vi lovar

  • Väntetiden till ditt första besök ska inte överstiga två veckor och om behovet bedöms akut, tillgodose detta samma dag.
  • Handläggningstiden (från ansökan till beslut) ska i normalfallet inte överstiga två månader.
  • Insats/behandling i öppenvård ska kunna fås inom två veckor från beslutsdatum.
  • Institutionsplacering ska kunna fås inom en månad från beslutsdatum om detta är möjligt för institutionen.

Genomförandeplan

Vi lovar att vi tillsammans med dig ska upprätta en genomförandeplan. I genomförandeplanen ska det framgå:

  • vad insatsen omfattar.
  • vilka mål/delmål som gäller.
  • när och hur insatsen ska utföras.
  • när och hur planen fastställts.
  • när och hur planen ska följas upp.

Ditt ansvar

Bidra med de uppgifter som behövs för planering och dokumentation.

Aktivt medverka i samband med utredning och uppföljning.

Aktivt bidra till en förändring av din livssituation.