Servicedeklaration om demensvård

Vård och stöd för personer med demenssjukdom utgår från individuell planering för varje person och dennes anhöriga utifrån framtagna riktlinjer och i samarbete mellan olika yrkesprofessioner.

Råd och stöd erbjuds från anhörigstödet, demenssjuksköterska och från den fristående anhörigföreningen. Det finns bland annat kostnadsfri avlösning i hemmet, dagverksamhet, korttidsvård och växelvård att tillgå efter bedömning liksom hjälpmedel av olika slag. För att du tryggt ska kunna bo kvar i hemmet finns möjlighet till hemtjänst och när inte behoven kan tillgodoses i hemmet, finns särskilda boenden på flera orter i kommunen.

Vi lovar

  • Tillgång till kompetent personal med ett gott bemötande under hela dygnet utifrån dina behov.
  • Planering av insatser görs tillsammans med dig och/eller dina närstående.
  • Du får en kontaktman och erbjuds bland annat regelbunden social samvaro/egentid och utevistelse utifrån dina behov.

Ditt ansvar

  • Du eller närstående är själv aktiv och söker information.
  • Du lämnar en muntlig eller skriftlig ansökan om önskad insats till din biståndshandläggare inom vård- och omsorgsförvaltningen.

​Efter inkommen ansökan görs en utredning och insatser erbjuds utifrån dina behov. Vid avslag på din ansökan får du information om hur du kan överklaga beslutet till Länsrätten.

Vår värdegrund

Du och dina närstående ska utifrån dina egna förutsättningar få känna trygghet, bevara din integritet och leva det liv, socialt och praktiskt, som du själv önskar. Med lyhördhet och respekt i verksamheterna ska detta göras möjligt.

Vid frågor

Vänd dig till kommunens demenssjuksköterska.

Anhörigkonsulenten finns för frågor som gäller anhöriga/närstående.