Frågor och svar kring coronaviruset och covid-19

Informationen uppdaterad:

Här hittar du Vetlanda kommuns samlade information, frågor och svar om coronaviruset och covid -19. Vi följer aktuella rekommendationer från Folkhälsomyndigheten. Informationen uppdateras löpande.

Två personer hälsar genom att nudda fötterna vid varandra.

Aktuella råd och rekommendationer

På Krisinformation.se kan du ta del av aktuell information om coronaviruset och vad som gäller just nu. Där kan du läsa mer om hur du ska tänka om du misstänker att du har covid-19 eller om någon i ditt hushåll har blivit sjuk.

Om du misstänker att du har covid-19 bör du stanna hemma, undvika kontakt med andra människor och testa dig.

Coronapandemin: Detta gäller just nu

Provtagning, konstaterad smitta och vaccin

Vaccin mot covid-19

Folkhälsomyndigheten rekommenderar alla som bor i Sverige, som är 12 år och äldre att vaccinera sig mot covid-19.

Läs mer om vaccinationen i Region Jönköpings län på regionens webbplats.

Om du blir sjuk

Om du blir sjuk eller får luftvägssymtom rekommenderas du att stanna hemma oavsett om du är vaccinerad mot covid-19 eller inte. Däremot ser rekommendationerna olika ut för provtagning.

På Krisinformation.se finns mer information om vad du ska göra om du eller någon i din närhet blir sjuk.

Smittskyddsåtgärder på serveringsställen

Från den 12 januari ska serveringsställen stänga och vara tömda på gäster klockan 23. Sista alkoholservering kan ske klockan 22.30. Öppning kan ske igen klockan 05.00.

Det är möjligt att hålla öppet för att sälja mat och dryck att ta med efter klockan 23, vid sådan försäljning ska besökarna kunna hålla en meters avstånd till varandra.

Ändringarna rör både serveringsställen med och utan tillstånd att servera alkohol.

Ändringarna innebär även att storleken på sällskap får uppgå till högst 8 personer.

De allmänna råden till serveringsställen om att undvika trängsel och möjliggöra för individer att hålla avstånd kvarstår. Föreskrifterna kvarstår också om att det enbart är tillåtet med sittande besökare på serveringsställen inomhus. Avståndet mellan sällskap ska uppgå till minst en meter.

Vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar som sker inomhus på ett serveringsställe är enbart sittande deltagare möjligt.

Dessutom finns ytterligare smittskyddsåtgärder som ska vidtas så som att erbjuda möjlighet till handtvätt, och informera om hur smittspridning kan undvikas.

Läs mer om smittskyddsåtgärderna för serveringsställen på Folkhälsomyndighetens webbplats.

Förskola och skola

Aktuella regler för förskola och skola

I förskola, skola och kommunal vuxenutbildning gäller följande:

 • Alla ska vara uppmärksamma på nytillkomna symtom på luftvägsinfektion, så som halsont, snuva, feber, hosta eller sjukdomskänsla och stanna hemma vid symtom.
 • Lämna prov för covid-19 om du har symtom. Det gäller alla från förskoleklass och uppåt som inte haft covid-19 någon gång de senaste tre månaderna.
 • Barn i förskolan behöver inte testa sig för covid-19.
 • Stanna hemma från skolan, förskolan och andra aktiviteter vid symtom på luftvägsinfektion även vid ett negativt testsvar för covid -19. Det minskar spridningen av andra infektioner.

Barn i förskola ska stanna hemma tills de varit feberfria i minst ett dygn och har ett gott allmäntillstånd. Lättare symtom som hosta eller snuva kan kvarstå.

Det är viktigt att barn inte är på förskolan eller deltar i andra aktiviteter om de är sjuka. Det är för att minska risken att covid-19 och andra virus sprids.

För barn och elever från förskoleklass och uppåt gäller följande:

Barn som fått tillbaka negativt provsvar ska stanna hemma tills de varit utan feber i minst ett dygn och känner dig frisk. Milda symtom som hosta och snuva kan kvarstå.

Barn som har bekräftad covid-19 eller inte har testat sig ska stanna hemma tills

 • det gått minst fem dagar sedan de blev sjuka.
 • de känner sig friska och pigga, även om lätta symtom som hosta och snuva finns kvar.
 • de varit febria i minst två dagar.

Hushållskontakter med covid-19

Barn och elever som bor tillsammans med någon som har bekräftad covid-19 ska stanna hemma i fem dagar från den dagen då den smittade fick symtom.

Det finns undantag från regeln om att stanna hemma från skolan när någon i hushållet är sjuk:

 • Den som har vaccinerats med en påfyllnadsdos (dos 3) behöver inte stanna hemma.
 • Personer som har haft covid-19 någon gång de senaste tre månaderna behöver inte stanna hemma.

Vilka barn och elever har rätt att få barnomsorg eller fritidshem vid stängning?

För att ha rätt till barnomsorg eller fritidshem vid en stängning av förskolor och grundskolor krävs det att barnets samtliga vårdnadshavare har samhällsviktiga tjänster.

Den som inte har en samhällsviktig funktion ska stanna hemma med sitt barn. Undantag kan förekomma om barnet behöver särskilt stöd som inte kan tillgodoses i hemmet.

Om ingen av vårdnadshavarna har en samhällsviktig funktion räcker det att en är hemma med barnet medan den andra går till jobbet som vanligt.

Du som är hemma med ditt barn på grund av att en förskola stänger kan ansöka om vab. Du kan läsa mer om hur du ansöker om vab när skolan stänger på Försäkringskassans webbplats. Regeringen beslutade den 23 september 2021 att förlänga denna möjlighet till utgången av januari 2022.

Vad är en samhällsviktig funktion?

För att veta om du har en samhällsviktig tjänst ska du ha en dialog med din arbetsgivare eller följa den vägledning som Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) lagt upp på sin webbplats.

Följande sektorer räknas som samhällsviktiga. Kommunen har rätt att begära in arbetsgivarintyg som styrker behovet av barnomsorg.

 • Energiförsörjning
 • Finansiella tjänster
 • Handel och industri
 • Hälso- och sjukvård samt omsorg
 • Information och kommunikation
 • Kommunalteknisk försörjning
 • Livsmedel
 • Militärt försvar
 • Offentlig förvaltning
 • Skydd och säkerhet
 • Socialförsäkringar
 • Transporter

Om vi hamnar i en situation där platserna inom barnomsorgen måste prioriteras mellan olika samhällsviktiga funktioner, är det kommundirektören som tar ett beslut.

Vård och omsorg

Säkra besök på särskilda boenden för äldre

De flesta som bor på våra särskilda boenden för äldre har blivit vaccinerade mot covid-19. Vaccinet ger ett gott skydd mot sjukdom för den som vaccinerats, men det är fortfarande oklart i vilken utsträckning en vaccinerad person kan sprida smittan vidare och hur länge vaccinet ger skydd. Där behöver många åtgärder kvarstå.

Alla besök ska ske i den boendes rum eller lägenhet, eventuellt i en avsedd besöksmiljö. Såväl verksamheter som anhöriga och boende har ansvar för att begränsa smittspridning och följa de föreskrifter och allmänna råd som finns.

Håll avstånd, tvätta händerna och besök inte äldreboendet om du är sjuk.

Om ett boende drabbas

När det blir ett utbrott på ett boende går vi ut till anhöriga personligen och avråder dem från att besöka boendet. Men det finns flera skäl till att en anhörig kan behöva besöka boendet och i sådana fall bör det ske i samråd med sjuksköterska eller boendets områdeschef.

Får föreningar och religiösa organisationer besöka boenden?

Föreningar och religiösa organisationer är välkomna till våra särskilda boenden. Det är viktigt att alla som besöker våra boenden är symtomfria, håller avstånd och god handhygien.

Ska inflyttning och utflyttning ske som vanligt?

Ja, men vid de boenden där det finns en konstaterad smitta är det restriktioner kring inflyttning.

Provtagning rekommenderas för alla brukare (förutom de som har eller haft en bekräftad covid-19 – infektion) vid:

 • inflyttning från ordinärt boende till särskilt boende och korttidsplats.
 • utskrivning från sjukhusvård till korttidsplats eller särskilt boende.
 • överflyttning från korttidsplats till särskilt boende.
 • ett nytt tillfälle av växelvård

Kultur och fritid

Deltagarbegränsningar vid tillställningar och sammankomster

På grund av pandemin råder just nu särskilda restriktioner för deltagande vid allmänna tillställningar och offentliga sammankomster.

Läs aktuell information om åtgärderna, på Folkhälsomyndighetens webbplats.

Cuper och läger som arrangeras av föreningar

Föreningar avråds tills vidare från att arrangera cuper och läger inomhus. Föreningar kan däremot fortsätta bedriva ordinarie tränings- och tävlingsverksamhet, som seriematcher och poolspel.

Ändrade öppettider och stängda verksamheter

Verksamheter som är helt eller delvis stängda

 • Överförmyndarverksamheten erbjuder digitala möten och har öppet för bokade besök.
 • Kompetenscenter är stängt för obokade besök.

Beredskap i kommunen

Inriktning och samordning (ISF)

Inom kommunen finns en intern inriktnings- och samordningsfunktion (ISF). Gruppen består av kompetenser och representanter från kommunens olika verksamheter och har som uppgift att samordna information och insatser. Kommunens arbete inriktar sig på att aktivt följa händelseutvecklingen, arbeta med förberedande åtgärder, samordna arbetet och ha beredskap för att förstärka insatserna vid behov. Gruppen träffades initialt minst en gång i veckan men har numera avstämningar vid behov.

Pandemiplanering

Den 16 september 2020 antog kommunfullmäktige en ny kommunövergripande pandemiplan. Den nya pandemiplanen ersatte den tidigare från 2009.

Bemanning i verksamheterna

Varje förvaltning och bolag har sett över hur bemanningen kan se ut i kommunens verksamheter och hur resurser kan fördelas mellan enheter och förvaltningar vid behov.

Mer information

För dig som vill veta mer

Krisinformation - sök information här i första hand

På Krisinformation.se hittar du samlad information från ansvariga myndigheter om coronaviruset, smittspridningen och hanteringen av utbrottet.
Krisinformation.se: Myndigheterna om det nya coronaviruset

Information om coronaviruset hos 1177 Vårdguiden

1177 Vårdguiden - om coronaviruset

Folkhälsomyndigheten, information och svar på frågor

Du kan få mer information på Folkhälsomyndighetens webbplats där de har samlat de vanligaste frågorna och svaren om coronaviruset.

Har du fortfarande frågor som inte fått svar? Ring 113 13

Har du frågor om coronaviruset och covid-19 som du inte kan hitta svar på via någon av länkarna ovan, kan du ringa det nationella informationsnumret 113 13 (SOS Alarm). All information som 113 13 lämnar ut är verifierad av Folkhälsomyndigheten eller annan ansvarig myndighet. Tjänsten är öppen dygnet runt.

Hur ska jag prata med barnen?

BRIS har samlat kloka råd om hur du kan prata med barn om coronaviruset och oro kring att bli smittad.

BRIS: Att prata med barn om coronavirus

Dela endast bekräftad information

Hjälp till att förhindra ryktesspridning och spekulationer, var källkritisk och dela inte osäker information.

Råd och stöd psykisk hälsa

Oavsett hur spridningen av coronaviruset covid-19 drabbar dig, är det fullt normalt att den påverkar hur du mår psykiskt, även om du tidigare i livet aldrig haft sådana problem.

Stress och oro kan ta sig olika uttryck, du kanske vaknar mitt i natten och har svårt att somna om, upplever tryck över bröstet, att korttidsminnet påverkats, att du är ovanligt arg och irriterad. Det kan också vara så att du känner sorg och hopplöshet, en uppgivenhet som gör dig orkeslös och tömd på energi. Eller andra symptom som påverkar hur du fungerar i din vardag.

När du mår psykiskt dåligt är viktigt att söka hjälp. Det är bra att sätta ord på det du upplever, gärna med en vän eller anhörig. Ibland kan det vara lättare att prata med någon man inte känner, som också är van och särskilt utbildad i samtalsstöd. Här nedan finns ett antal kontaktuppgifter så att du kan välja det som passar dig bäst.

Om det är bråttom

Du kan läsa mer om psykisk ohälsa i vår folder. Pdf, 2.4 MB. Där hittar du fler telefonnummer och hjälp till råd och stöd. Du hittar också fler kontaktvägar här.

Smittspridning i Vetlanda kommun

Vetlanda kommun har tidigare valt att inte berätta om antalet smittade inom kommunens vård och omsorg. Framförallt för att värna om enskildas integritet. Hur många inom kommunens verksamheter som är smittade av covid-19 är för närvarande en av de vanligaste frågorna vi får till oss, både från media och allmänhet. Med anledning av detta har vi gjort en ny prövning om dessa uppgifter kan lämnas ut och har beslutat att det är möjligt utan risk för att patientsekretessen röjs.

Från och med den 19 januari 2022 rapporterar vi antalet bekräftat smittade av covid-19 inom kommunens vård- och omsorgsverksamheter månadsvis, eller när informationen förändras.

 • Rapporteringen av antalet bekräftat smittade av covid-19 inom vård och omsorg ges endast på kommunnivå.
 • Rapporteringen ger en nulägesbild.
 • Vi rapporterar endast antal smittade inom vård och omsorg eftersom det bara är där som brukare testas för covid-19.
 • Vi rapporterar inte antal fall av smittade bland anställda, eller hos barn och elever i förskola och skola. Som anställd, barn eller elev behöver du inte berätta om orsaken till din sjukfrånvaro.
 • Antal bekräftat smittade av covid-19 inom vård och omsorg säger inget om antalet smittade i kommunen som helhet.

Antal bekräftade fall, smittade av covid-19

Uppdaterat: onsdag 19 januari 2022

Av cirka 1 200 brukare inom kommunens vård- och omsorgsverksamheter

 • Just nu finns fyra konstaterade fall av covid-19 bland brukare i kommunens hemtjänst, hemsjukvård och på särskilda boenden.

Kan Vetlanda kommun berätta hur många smittade av covid-19 det finns i kommunen?

Nej, de siffrorna upprättas inte av Vetlanda kommun. Folkhälsomyndigheten har tagit fram samlad statistik om smittläget i Sveriges kommuner.