Inget tidigare­lagt jullov för grund­skolan

I flera olika samman­hang har frågan ställts om det kan vara aktuellt att tidigare­lägga jul­lovet för grund­skolorna. Men det behövs laglig grund för att stänga en skola och gå över till distans­unde­rvisning. Och att avsluta terminen tidigare skulle inne­bära att vår­terminen behöver för­längas, vilket kan för­svåra planering för såväl skolans verk­sam­het som för personal, elever och vårdnads­havare.

En skolbänk där en elev har byggt en figur av geometriska former.

Grundskolans hösttermin fortsätter som planerat fram till den 22 december.

Det finns två alternativ för hur en tidigareläggning av grundskolans jullov i Vetlanda kommun skulle kunna gå till, men som det ser ut nu kommer det inte att ske. Det ena är att stänga skolan och gå över till distansundervisning. Det andra är att avsluta terminen tidigare. Men kommunen kan enligt lag inte stänga en skola och gå över till distansundervisning om det inte är på inrådan från smittskyddsläkare eller på grund av en akut personalbrist.

– I dagsläget är det inte aktuellt. Regionens kommuner har haft en dialog med smittskydd och tillsammans tagit beslutet att fortsätta terminen ut. Det som skulle kunna hända är att regeringen ger direktiv om stängning, men det finns inga sådana signaler, säger skolchef Henrik Wågesson.

Att avsluta terminen är inte heller aktuellt. En förkortad hösttermin måste i så fall kompenseras med en förlängd vårtermin.

– Utifrån skolplikten och den garanterade undervisningstid varje elev ska få så måste vi i så fall förlänga vårterminen antingen i januari eller juni, säger grundskolechef Britta Utter.

En förlängning av vårterminen skulle innebära ett stort jobb med att planera om i skolans verksamhet, men det skulle också påverka personal, elever och deras vårdnadshavare.

– Det skulle påverka familjers planering av sin eventuella ledighet och vi har fortsatt ansvar för de elever som behöver omsorg då föräldrarna arbetar, så fritidshem behöver vara öppna, fortsätter Britta Utter.

Enligt den dialog som barn och utbildning har fört med smittskyddsansvariga finns det inte heller stöd för att avsluta terminen i syfte att bromsa smittspridningen av covid-19.

– Smittskydd bedömer att lovet redan är tillräckligt långt för att bromsa en eventuell smittspridning, säger Henrik Wågesson.

Med andra ord fortsätter Vetlanda kommuns grundskolor att bedriva sin verksamhet till och med den 22 december, som planerat. Men både Henrik Wågesson och Britta Utter vill vara tydliga med att läget kan förändras om det finns skäl för det.

– Vi för kontinuerligt en dialog med smittskydd och är det så att smittspridningen ökar kraftigt i våra skolor eller att smittskydd anser att det finns skäl att tänka om så är vi beredda på det, avslutar Britta Utter.