Ansträngt läge i hemtjänsten

För närvarande är frånvaron hög inom hemtjänsten vilket gör att det kan uppstå förseningar eller att service­insatser som exempelvis städning måste flyttas fram. Dagverksamheten Norr­ängen håller stängt denna vecka då flera medarbetare är sjuka samtidigt som Tränings­viljan stängs tillfälligt för att frigöra personal.

Vård- och omsorgschef Marianne Karlsson

Genom dagliga omprioriteringar klarar vård- och omsorgsförvaltningen att tillgodose vårdbehovet hos de som har hemtjänst i centralorten. Men serviceinsatser kan i vissa fall behövas skjutas på när frånvaron bland personalen nu är hög på grund av coronapandemin förklarar Marianne Karlsson.

På grund av hög sjukfrånvaro bland hemtjänst­personalen i central­orten görs nu löpande omprioriteringar i verksamheten för att kunna säker­ställa att alla brukare får sitt behov av vård och omsorg tillgodo­sett.

­– Det är ett väldigt ansträngt läge just nu. Vi täcker upp med vikarier i den mån det går och flyttar personal mellan områden. För brukarna kan det innebära att personalen kan komma lite senare på morgonen eller att vi får ändra dag på service­insatser. Alla ska få den vård de har rätt till, men som exempel kanske städningen blir på en torsdag istället för en tisdag, säger vård- och omsorgs­chef Marianne Karlsson.

Hon berättar att verksamheterna gör löpande bedömningar och om­prioriteringar utifrån läget.

– Det ställer stora krav på flexibilitet just nu. Personalen och deras chefer jobbar hårt för att vi ska kunna lösa detta vilket jag är väldigt tacksam för.

Frigöra personal

Även för dag­verksamheten Norrängen är personalläget ansträngt, vilket gjort att vård- och omsorgs­förvaltningen valt att stänga verksamheten under denna vecka.

– Just nu har vi inte personal för att ha det igång, men vi kommer att ta ny ställning inför nästa vecka. De som är mest behövande får insatser i hemmet, säger Marianne Karlsson.

Tränings­viljan på Bäckagården, där brukare som bor hemma kan få hjälp med vardags­träning för att bibehålla eller stärka kroppens funktion, stängs också ner tillfälligt denna och nästa vecka för att på det sättet frigöra personal till andra verk­samheter.