Varför är skolorna öppna? Hur tänker kommunen?

Med corona­viruset kommer många frågor, framför allt om skol­verk­samheten. Det är många som undrar varför skolorna är öppna för så många människor medan stora delar av övriga sam­hället hanteras annorlunda. Förhoppnings­vis kan du som undrar över hanteringen få svar i texten nedan.

En lärare ritar på en smartboard.

Skolverket menar att undervisning på plats är den undervisningsform som lämpar sig bäst för eleven i allmänhet.

Enligt Folkhälsomyndigheten kan alla drabbas av coronaviruset, men det är få barn och unga som drabbas allvarligt. Ofta är symtomen milda och risken att barn och ungdomar smittar viruset vidare är sannolikt mindre än för vuxna. Trots att skolverksamheten hållits öppen under pandemins gång har det visat sig att personal inom skolverksamheter inte har diagnosticerats med covid-19 i högre utsträckning än andra yrkesgrupper.

– Folkhälsomyndigheten bedömer att barn inte sprider smittan på samma sätt som vuxna och det är det vi utgår ifrån. Det är fakta från våra myndigheter som vi ska utgå från för att kunna lösa det här på bästa möjliga sätt både för elever och personal, säger skolchef Henrik Wågesson.

Men att smittan drabbar även dem i skolan går inte heller att blunda för, den sprids över allt i samhället. I nuläget är den totala personalfrånvaron ungefär 12 procent i Vetlanda kommuns grundskola, men frånvaron beror till stor del på vård av barn eller andra orsaker på grund av att man ska stanna hemma vid minsta symtom.

– Det är framför allt personal som är borta. Och med tanke på att barn inte är smittspridare på samma sätt så försöker vi underlätta för personalen att hålla avstånd, sköta sin hygien och inte jobba för nära varandra, säger grundskolechef Britta Utter.

Hur ser smittläget i skolan ut?

I Vetlanda kommuns grundskola arbetar cirka 500 medarbetare och av dessa har skolan som arbetsgivare fått bekräftat att 7 personer är sjuka i covid-19.

– På en del skolor har vi en hög personalfrånvaro, men det beror till stor del på vård av barn eller annan sjukfrånvaro på grund av att man ska vara hemma vid minsta symtom, säger Britta Utter.

Bland eleverna har mindre än 1 procent av skolans 3250 elever bekräftats smittade av covid-19. I de fall när elever fått konstaterad smitta rör det sig om enstaka elever i olika grupper och på olika skolor.

– Upplevelsen kan nog vara att det är många fler sjuka, vilket kan bero på att eleverna klokt nog stannar hemma vid minsta symtom, precis som de ska.

Men även om siffrorna är förhållandevis låga kan det finnas ett större mörkertal. Britta betonar vikten av att alla bör testa sig om det finns anledning till det.

– Även om Folkhälsomyndigheten inte pekar ut barn som smittspridare så kan det självklart förekomma, så det gäller att alla följer de rekommendationer som finns. Vi måste vara ständigt uppmärksamma på risker.

Vad händer om ett barn smittas i skolan?

Om ett barn blir smittat i skolan ska alla i familjen som är i gymnasieåldern eller äldre också stanna hemma. När provsvaret har kommit tillbaka positivt blir övriga familjemedlemmar kontaktade av smittskydd med beslut om hemkarantän. Däremot ska friska barn som är yngre än gymnasieåldern fortsätta gå i skolan, även om en äldre familjemedlem är hemma sjuk.

– Även i det här fallet utgår man från att barn inte driver smittspridningen, så friska barn ska gå i skolan även om de kan ha kommit i kontakt med viruset hemma. Medan vårdnadshavare inte ska gå till jobbet och utsätta andra vuxna för en eventuell smitta, förklarar Henrik Wågesson.

Det är viktigt att alla, barn som vuxna, stannar hemma från skolan eller jobbet vid sjukdom. Även vid milda symtom. För att elever snabbare ska kunna återgå till skolan efter en sjukdomsperiod rekommenderar Folkhälsomyndigheten att alla testar sig för covid-19.

– Vi för kontinuerligt en dialog med smittskydd för att se till att vi hanterar situationen i skolan på bästa sätt. Om det uppstår smitta på en skola så tar vi alla beslut i samråd med smittskydd, säger Eva Ljungman som är medicinskt ledningsansvarig skolsköterska.

Varför är skolorna öppna?

I Sverige har vi skolplikt, vilket innebär att barn i förskole- och grundskoleåldern ska vara i skolan. I samband med den pågående pandemin finns en tillfällig förordning som gör det möjligt för skolor att ta till flexibla lösningar för undervisningen. Det skulle till exempel kunna vara fjärr- eller distansundervisning. Utgångspunkten är dock att skolan ska ha undervisningen förlagd i skolan, då det enligt Skolverket är den undervisningsform som lämpar sig bäst för eleven i allmänhet.

Med stöd av detta är Vetlanda kommuns ambition att hålla skolorna öppna så långt det går. I kommunen finns en beredskap för att gå över till distansundervisning, men så länge det inte pågår en aktiv smittspridning på skolan eller att personalfrånvaron är för hög för att kunna bedriva verksamheten, så hålls skolan igång.

– I grund och botten handlar det om att barnen lär sig mer i skolan och alla får samma förutsättningar. För många kan distansundervisning funka alldeles utmärkt, men för andra går det inte att lösa på ett bra och fungerande sätt. Alla har olika förutsättningar, förklarar skolchef Henrik Wågesson.

En kommun kan inte heller besluta om att stänga en skola hur som helst. Förutsättningar för att en skola ska stänga sin verksamhet skulle kunna vara

  • att personalbristen är för hög för att verksamheten ska fungera
  • att smittskyddsläkare rekommenderar stängning för att förhindra en aktiv smittspridning
  • att Folkhälsomyndigheten beslutar att området skolan ligger i ska spärras av
  • att Folkhälsomyndigheten gått ut med det i sina rekommendationer
  • att regeringen beslutat att skolenheter tillfälligt ska stängas på nationell, regional eller kommunal nivå.

Britta Utter lägger också till att det finns en samhällsviktig aspekt som innebär att en stängning av skolorna innebär att vårdnadshavare också måste vara hemma.

– Grundskolan är definierad som en samhällsbärande verksamhet och har ett stort ansvar både för att hålla samhället igång och att ge våra barn och unga fortsatt undervisning. När det är oroligt är det en trygghet för många barn och unga att vardagen är som vanligt.

Finns det planer för skyddsutrustning?

Det finns ingen plan på att införa någon typ av skyddsutrustning i skolans värld, som läget är idag.

– Debatten om munskydd eller inte munskydd pågår ju på nationell nivå, men så länge Folkhälsomyndigheten inte rekommenderar munskydd så är det vad vi förhåller oss till, säger Henrik Wågesson.

Det finns dock ett undantag när det handlar om skyddsutrustning och det är i förskolan. Enligt Arbetsmiljöverket ska det finnas tillgång till visir och munskydd till förskolepersonal. Om ett barn insjuknar under dagen ska personalen kunna ha skyddsutrustning när de är med barnet, tills att vårdnadshavare kommer för att hämta.

– Det kan låta som att det går emot allt som är sagt om att barn inte är smittspridare, men i förskolan jobbar förskollärarna närmare barnen, bär på dem och kommer i kontakt med dem på ett annat sätt. Då bedömer Arbetsmiljöverket att det finns skäl att vara extra försiktiga, förklarar Henrik Wågesson.

Skolan jobbar förebyggande på flera sätt för att minska smittspridningen. På Njudungsgymnasiet har årskurs två och tre börjat med växelvis fjärrundervisning för att minska antalet personer som vistas på skolan. I grundskolan har enheterna genomgående infört rutiner för att minska risken att smittan sprids.

– Det kan till exempel handla om mattider, möblering, hur vi organiserar elever i grupper, mötesformer för personal, kontakten med vårdnadshavare eller andra situationer där människor möts, berättar Britta Utter.