Skärpta allmänna råd påverkar skolan

Skolan rustar för att efterfölja Folkhälso­myndig­hetens skärpta allmänna råd. Åtgärder har tagits till för att glesa ut mellan personalen och bered­skap finns för att gå över till distans- och fjärr­under­visning, men stängning av någon skola är inte aktuellt i nuläget. På Njudungs­gymnasiet ska däremot årskurs två och tre gå över till växelvis fjärr­under­visning, samtidigt som musik­skolans verk­sam­het pausas.

Henrik Wågesson utanför stadshuset.
Henrik Wågesson utanför stadshuset.

Personalfrånvaron på kommunens grundskolor är hög, men varierar kraftigt mellan olika enheter. I snitt handlar det om cirka 17 procents frånvaro, men på vissa enheter är bortfallet upp emot 50 procent. Enligt skolchef Henrik Wågesson finns en beredskap för att hantera ökad frånvaro bland personalen, genom samordning mellan enheter, tillsättning av vikarier och en eventuell övergång till distansundervisning.

– Vi är inte heller främmande till att behöva stänga en skola, men än så länge har vi inte behövt. Det som avgör om vi ska stänga en skola är om det pågår en aktiv smittspridning där eller om frånvaron är så pass stor att det inte går att bedriva undervisning, förklarar han.

Trots de skärpta allmänna råden fortsätter alltså skolans verksamhet som vanligt, men åtgärder görs för att glesa ut mellan personerna som vistas i lokalerna. Framför allt handlar det om att minska smittspridningen i personalgrupperna.

– Det är personalen som är utmaningen, framför allt i förskola och grundskola. Egentligen är det ingen högre sjukfrånvaro på elevsidan.

– I övrigt följer vi samma sak här som övriga samhället. Se till att hålla avstånd och att du som vårdnadshavare inte lämnar ditt barn i skolan om du är sjuk.

För att säkra upp på vikariesidan samarbetar skolan med kommunens bemanningsenhet. Och behovet är stort.

– Det behövs många vikarier inom alla verksamheter så vi vill uppmana fler att anmäla sig som vikarie, säger Wågesson.

Gymnasiet inför växelvis fjärrundervisning

Från och med måndagen den 9 november övergår årkurs två och tre på Njudungsgymnasiet till växelvis fjärrundervisning. Det innebär att tvåorna och treorna ska vara varannan vecka i skolan och varannan vecka hemma. Årskurs ett ska fortsatt vara i skolan och det samma gäller för introduktionsprogrammen och gymnasiesärskolan.

– Det finns vissa undantag, det är till exempel vissa som har lärlingsutbildningar och det fungerar lite olika för olika program. Alla som berörs av det här kommer att få information genom Vklass.

Syftet med att bedriva fjärrundervisningen växelvis är att glesa ut bland alla som vistas på gymnasieskolan. Samtidigt vill man inte gå över helt till fjärrundervisning då det visat sig att en del elever påverkades negativt av att inte få vara i skolan under våren.

Det är samtidigt enligt skolchefen viktigt att skilja på distansundervisning och fjärrundervisning.

– Det handlar om fjärrundervisning på gymnasiet och går ut på att läraren sköter undervisningen i realtid. Det ska vara så likt vanlig undervisning som möjligt med skillnaden att eleverna sitter hemma. Distansundervisning handlar mer om specifika uppgifter som kan genomföras hemma, förklarar han.

Inom vuxenutbildningen på Vetlanda Lärcentrum utökas fjärrundervisningen i de grupper där det är möjligt och övergången sker successivt.

– På Vetlanda Lärcentrum gäller förändringarna tills vidare.

Musikskolans verksamhet pauas

I Folkhälsomyndighetens allmänna råd ingår att fritidsaktiviteter för barn och ungdomar ska ställas in. Undantaget är idrottsaktiviteter för dem födda 2005 eller senare, som fortsatt ska hållas igång av folkhälsoskäl. Detta innebär att Vetlanda musikskola pausar sin verksamhet från och med fredagen den 6 november till och med den 24 november.

– Det är där vi får börja, sen får vi se om de förlänger tiden för de här allmänna råden, avslutar Henrik Wågesson.