Konstaterat fall av covid-19 på Landsbro skola

En elev på Landsbro skola 7-9 har konstaterats smittad av covid-19 och vi uppmanar nu elever, personal och vårdnads­havare att vara uppmärk­samma på symtom.

Landsbro skola sedd från Borohallens parkering.

Skolan har alldeles nyligen uppmärksammat eleverna om vikten av fortsatt försiktighet och hygienrutiner Du som går eller jobbar på skolan eller har barn på skolan bör vara extra uppmärksam på symtom. Se gärna kommunens information om vilka symtom som kan visa sig hos barn och vad som gäller vid insjuknande.

Berörda elever och vårdnadshavare har blivit informerade via barn- och utbildningsförvaltningens egen kommunikationsplattform Vklass.

– Av sekretesskäl och med respekt för eleven i fråga så kan vi inte lämna ut uppgifter om vilken elev eller klass det gäller, säger skolans rektor Carina Östbom.

Undervisningen fortsätter som vanligt i skolan.

– Det är inte aktuellt att gå över till distansundervisning, men vi följer utvecklingen noga och har kontakt med smittskyddsläkare.

Förhållningsregler för hushållskontakter

Även personer som bor ihop med en som bekräftats smittad med covid-19 ska betraktas som misstänkt smittade. Det innebär att om någon i ditt hushåll har bekräftats smittad så kan en läkare kontakta dig och ge dig förhållningsregler som bland annat innefattar att du ska stanna hemma från skola eller jobb.

Förhållningsreglerna gäller alla som är i gymnasieåldern eller äldre, medan barn i förskola och grundskola samt gymnasiesärskola fortsatt ska gå till skolan. Om ditt barn har fått bekräftad covid-19 ska du som vuxen också stanna hemma. Däremot behöver inte barn som är yngre än gymnasieåldern stanna hemma om en äldre person i hushållet har blivit sjuk. Läs mer om förhållningsreglerna på kommunens informationssida om covid-19.

Har du övriga frågor om covid-19 kan du kontakta 1177 Vårdguiden.