Frågor och svar kring Coronaviruset och covid-19

Informationen uppdaterad:

Här hittar du Vetlanda kommuns samlade information, frågor och svar om coronaviruset och covid -19. Vi följer aktuella rekommendationer från Folkhälsomyndigheten. Informationen uppdateras löpande.

Skärpta nationella föreskrifter och allmänna råd

Just nu gäller skärpta nationella föreskrifter och allmänna råd för att bromsa spridningen av coronaviruset och covid-19. Länsstyrelsen i Jönköpings län har samlat flera viktiga punkter som kan vara bra att veta.

Länsstyrelsen: Lagar, förordningar och föreskrifter gällande covid-19

Trängsel

Vill du rapportera trängsel?

Här kan du rapportera om trängsel på olika platser i kommunen.

Ett sätt att minska risken för smittspridning är att undvika trängsel. Vetlanda kommun har i uppdrag att observera hur medborgarna följer myndigheternas rekommendationer. Du kan bidra genom att lämna dina synpunkter.

Exempel på områden där trängsel kan förekomma är:

 • Hotell, vandrarhem, campingplatser
 • Stränder, badplatser, badanläggningar
 • Djurparker, upplevelseparker
 • Idrotts- och träningsanläggningar
 • Kollo, lägerverksamhet
 • Besöksmål, friluftsliv
 • Butiker, gallerior
 • Allmänna sammankomster och offentliga tillställningar

Provtagning, konstaterad smitta och vaccin

Vaccin mot covid-19

Vaccin är det effektivaste sättet att undvika att bli allvarligt sjuk och minska smittspridningen i samhället. Den 27 december 2020 fick flera regioner sina första doser vaccin att ge till de allra mest sårbara i samhället.

Informationen om vaccination mot covid-19 kan ändras snabbt. För att få aktuell och bekräftad information bör du följa utvecklingen via 1177 Vårdguidens hemsida.

När får jag vaccinera mig?

Vaccinationsarbetet är uppdelat i fyra faser. Det är Folkhälsomyndigheten som har tagit fram vilka grupper som ska prioriteras i varje fas, men grundidén är att de äldsta och sjukaste ska vaccineras först.

Vilka som ingår i de olika faserna kan ändras med kort varsel. Du hittar aktuell information om prioriteringsordningen för vaccinering på Folkhälsomyndighetens hemsida.

Hur många doser vaccin krävs?

För de flesta vaccinsorterna krävs det att du vaccineras med två doser för ett fullgott skydd. Beroende på vilket vaccin du får dröjer det olika länge mellan de två doserna. Fråga när du vaccinerar dig för att veta när du ska få din andra dos.

Fria sjukresor till vaccination

För att underlätta för personer i fas 1 och 2 att ta sig till vårdcentral för vaccination mot covid-19, har Region Jönköpings län tagit ett tillfälligt beslut om kostnadsfria sjukresor.

I fas 1 ingår bland annat personer som har hemtjänst, deras hushållskontakter samt kommunal vård- och omsorgspersonal. I Fas 2, som beräknas starta i början av mars, ingår bland annat vuxna med LSS-insats eller assistansersättning, samt övriga personer 65 år och äldre.

I samtliga fall sker vaccineringen på en vårdcentral. För att underlätta för de som har svårt för att själva ta sig till aktuell vårdcentral, har ett tillfälligt beslut tagits om möjligheten att från måndag 8 februari kunna beställa så kallad sjukresa med serviceresefordon för att kunna ta dos 1 och dos 2.

Resan är utan kostnad för den enskilde och sker som ensamåkare.

Läs mer om sjukresor i Jönköpings län här.

Källa: Region Jönköpings län

Till dig som vill testa dig för covid-19

Enligt regionen är provtagningen en väldigt viktig åtgärd för att minska smittspridningen. Du som bor i Vetlanda kommun kan testa dig för covid-19. Det gäller för alla som har symptom..

Region Jönköpings län ansvarar för provtagningen. Kontakta din vårdcentral för rådgivning och vidare praktiska instruktioner. Läs mer om provtagning på 1177 Vårdguiden.

Du som bor tillsammans med en som smittats av covid-19

Den 1 oktober kom Folkhälsomyndigheten med rekommendationer om att även hushållskontakter till en person som smittats med covid-19, ska betraktas som möjliga sjukdomsfall. Med hushållskontakter menas personer som delat boende med den smittade någon gång under perioden hen har varit smittsam. Särskilda förhållningsregler gäller nu även för hushållskontakter, som till exempel kan innebära att man inte får gå till arbetet. Den som berörs av förhållningsreglerna kommer att kontaktas av en smittspårare och få mer information om vad som gäller.

Tidigare har rekommendationerna för hushållskontakter bara gällt vuxna, men från och med den 1 december 2020 gäller de även för barn och ungdomar. Den som bor tillsammans med någon som har konstaterad covid-19 bör stanna hemma, oavsett ålder.

För personer med vissa samhällsviktiga yrken, till exempel vård- och omsorgspersonal, finns möjlighet att lätta på förhållningsreglerna snabbare genom att provta direkt.

Om du bor tillsammans med en person som bekräftats smittad med covid-19 och du har fått förhållningsregler ska du arbeta hemifrån i den mån det går. Om du har ett jobb där du inte kan jobba hemifrån har du rätt till läkarintyg så att du kan ansöka om smittbärarpenning från Försäkringskassan.

Du som varit i kontakt med en smittsam person

Om du varit i nära kontakt med en smittsam person ska du bli kontaktad av smittskydd som då informerar dig om vad du ska göra.

Om du tror dig ha varit i kontakt med en smittsam person (inom 2 meters avstånd, mer än 15 minuter sammanlagt under ett dygn) rekommenderas att du testar dig för covid-19. Detta gäller även om du inte har några symtom.

I de allra flesta fall räcker det med ett prov, men om provet tas kort tid (mindre än fyra dygn) efter sista kontakt med den smittsamma personen (och är negativt) kan ytterligare ett prov behövas dag fem till sju efter sista kontakt. Om det gått mer än sju dagar från sista kontakt med den smittsamma personen behövs inget prov.

I väntan på provsvar är det bra om du kan arbeta hemifrån. För den som inte har möjlighet till hemarbete är det tillåtet att vara på plats på arbetst så länge man känner sig fullt frisk. Var i så fall extra noggrann med att hålla avstånd till andra.

Barn i förskola, låg- och mellanstadiet är undantagna från denna provtagningsrekommendation. Barn som känner sig fullt friska ska fortsätta gå i skolan om inte skolan meddelar annat.

Källa: Region Jönköpings län

Provtagning inför resa

Provtagning av symptomfria personer inför en resa (t ex för att slippa sitta i karantän) ska inte utföras av den offentligt finansierade vården. Dessa personer hänvisas till privata aktörer som nätläkare eller motsvarande.

Krav på negativt covid-19-test vid inresa till Sverige

Från och med den 6 februari 2021 måste utländska medborgare kunna uppvisa ett negativt covid-test vid inresa i Sverige. Dessa personer uppmanas sedan isolera sig och undvika kontakt med andra i en vecka och testa sig igen fem dagar efter inresa.

Testet får som huvudregel vara max 48 timmar gammalt och de som omfattas av kravet är utländska medborgare som är 18 år eller äldre. Vissa kategorier av resenärer är undantagna.

Läs mer om testkravet på regeringens hemsida.

Regeringen har sedan tidigare fattat beslut om inreseförbud från Storbritannien, Danmark och Norge in i Sverige, för alla som inte är svenska medborgare. De särskilda reglerna för resor från nämnda länder gäller även i fortsättningen. Beslutet om inreseförbud från Danmark har tagits för att minska risken för trängsel och smittspridning i Skåne, medan inreseförbudet från Storbritannien och Norge grundar sig i att man upptäckt en mutation av coronaviruset i Storbritannien som befaras ha spridits även i Osloområdet. Detta inreseförbud gäller till och med den 14 februari 2021 eller till dess att annat meddelas.

Från och med den 1 januari måste den som vill resa in i Sverige från Storbritannien visa upp ett negativt testsvar för pågående covid-19-infektion.

Inreseförbudet från Danmark, Norge och Storbritannien har följande undantag:

 • svenska medborgare
 • personal inom transportsektorn
 • barn som reser in i landet för att ta sig till sin vårdnadshavare
 • personer som ledsagar barn enligt punkten ovan
 • personer som deltar i eller är föremål för hälso- och sjukvårdstransporter från Danmark och Norge.

Läs mer om Folkhälsomyndighetens rekommendationer för den som reser till Sverige från Storbritannien

Läs mer om inreseförbudet från Danmark och Storbritannien på Regeringskansliets hemsida

Har du varit utomlands?

Svenskar som varit utomlands ska testa sig så fort som möjligt vid inresa och sedan igen efter fem dagar. Om du har varit på resa ska du stanna hemma och undvika nära kontakter utanför hushållet i en vecka.

Barn födda 2014 eller senare behöver inte testa sig, men ska stanna hemma i en vecka.

Det är den enskildes ansvar att lösa ledighet och frånvaro om man inte kan arbeta på distans under den veckan man ska vara hemma. Frånvaro på grund av frivillig resa berättigar alltså inte till smittbärarpenning.

Hushållskontakter till den som varit på resa omfattas inte, utan kan gå till skola eller arbete som vanligt så länge de är fullt friska.

Tills vidare gäller samma rekommendationer oavsett om du tidigare haft covid-19, har påvisade antikroppar eller om du är vaccinerad mot covid-19.

Politiken

Politiken har åter möten på plats

Den 20 november 2020 blev det officiellt att politiken i Vetlanda kommun ställde om till digitala möten eller möten med färre deltagare i rymligare lokaler. Överenskommelsen som gjorde den nya mötes­ordningen möjlig har upphört att gälla. Mötesordningen har återgått till sin normala form och politiken arbetar för att ta fram hållbara digitala lösningar.

Digitala dragningar

Vid både kommunfullmäktiges, kommunstyrelsens och nämndernas samman­träden förekommer dragningar av tjänste­personer i olika ärenden. Dessa dragningar bör hållas på distans genom digitala lösningar om möjligt.

Förskola och skola

Friska barn ska gå till skolan

Friska barn ska gå i skolan som vanligt

Enligt Folkhälsomyndighetens bedömning är det inte effektivt att stänga av friska barn och elever. Det är osannolikt att friska barn och elever skulle smitta varandra och orsaka smittspridning.

Om någon i familjen har konstaterad covid-19 bör barnet dock stanna hemma, enligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer som uppdaterades den 1 december 2020.

Barn med symptom

Vanliga symtom för covid-19 hos barn och ungdomar

Nytillkomna symtom som hosta och/eller feber. halsont, andningsbesvär, generell muskelsmärta, rinnsnuva, nästäppa, huvudvärk, diarré och kräkningar.

Lindriga och tillfälliga symtom hos i övrigt pigga och opåverkade barn och ungdomar, till exempel lätt rinnsnuva efter utevistelse eller gråt och/eller enstaka hostningar hos barn, ska inte bedömas som symtom på tillkommen infektion eller covid-19.

 • Symtom som är nytillkomna och bestående över dagen, oberoende av om ett barn har vistats utom-eller inomhus, bör tolkas som tecken på en nytillkommen infektion och barnet bör gå hem eller stanna hemma.
 • Om ett barn eller en elev är hemma för tydliga och bestående symtom på sjukdom, men inte provtas, ska hen stanna hemma två dygn efter symtomfrihet. Under hela denna period undviks nära kontakt med personer utanför hushållet. Om det gått sju dagar sedan insjuknandet kan barnet/eleven återgå till förskola eller grundskola även om milda symtom som lätt snuva eller torrhosta kvarstår.
 • Om prov är taget och är negativt: Barnet/eleven kan återgå till förskoleverksamheten/grundskolan när hen är feberfri och känner sig frisk.
 • Om prov är taget och är positivt: Barnet/eleven stannar hemma från förskolan eller grundskolan minst 2 dagar efter feberfrihet och allmän förbättring samt minst 7 dagar från symtomdebut. I de fall barnet har kvarvarande lindriga symtom, exempelvis torrhosta och lätt snuva, kan barnet/eleven återgå till förskolan/grundskolan om det gått minst 7 dagar sedan symtomdebut.

Om någon i hushållet har konstaterad covid-19 bör de andra som bor i hushållet också stanna hemma, oavsett ålder. I hushåll där någon är sjuk är det extra viktigt att vara uppmärksam på symtom hos övriga i hushållet.

Fritidshem om du är permitterad

De dagar du är permitterad helt eller delvis från ditt jobb behåller ditt barn sin plats i fritidshemmet. För fritidshemmet gäller, utöver dina arbetstider, ramtiden:

 • klockan 13-16 (under skollov klockan 9-15).

De dagar du jobbar som vanligt har du din plats som vanligt.

Vi ändrar inga avgifter under den period du är permitterad eftersom du som arbetstagare måste stå till arbetsgivarens förfogande om läget förändras under permitteringsperioden. Platsen i fritidshem abonnerar du på - oavsett närvaro.

Vilka barn och elever har rätt att få barnomsorg eller fritidshem vid stängning?

För att ha rätt till barnomsorg eller fritidshem vid en stängning av förskolor och grundskolor krävs det att barnets samtliga vårdnadshavare har samhällsviktiga tjänster.

Den som inte har en samhällsviktig funktion ska stanna hemma med sitt barn. Undantag kan förekomma om barnet behöver särskilt stöd som inte kan tillgodoses i hemmet.

Om ingen av vårdnadshavarna har en samhällsviktig funktion räcker det att en är hemma med barnet medan den andra går till jobbet som vanligt.

Vad är en samhällsviktig funktion?

Följande sektorer räknas som samhällsviktiga. Kommunen har rätt att begära in arbetsgivarintyg som styrker behovet av barnomsorg.

 • Energiförsörjning
 • Finansiella tjänster
 • Handel och industri
 • Hälso- och sjukvård samt omsorg
 • Information och kommunikation
 • Kommunalteknisk försörjning
 • Livsmedel
 • Militärt försvar
 • Offentlig förvaltning
 • Skydd och säkerhet
 • Socialförsäkringar
 • Transporter

Om vi hamnar i en situation där platserna inom barnomsorgen måste prioriteras mellan olika samhällsviktiga funktioner, är det kommundirektören som tar ett beslut.

Njudungsgymnasiet och Vetlanda Lärcentrum har undervisning på distans

Från och med den 25 januari till och med den 1 april 2021 är Folkhälsomyndighetens rekommendation att Sveriges gymnasieskolor ska bedrivas med kombinerad fjärr-, distans- och närundervisning. På Njudungsgymnasiet har eleverna undervisning på plats veckovis enligt ett rullande schema.

Elever på introduktionsprogrammen ska vara undantagna distansundervisningen. Detsamma gäller för elever med social oro eller trångboddhet i hemmet, elever med behov av nära kontakt med sin lärare eller elever som har svårt att hitta struktur och rutiner för sina studier.

Undantagen från Folkhälsomyndighetens rekommendationer gäller för

 • praktiska moment som inte kan skjutas upp
 • nationella prov
 • elever på introduktionsprogrammen
 • elever som i övrigt är sårbara vid distansundervisning.

Skolmat till elever som är på plats

Skolmaten som vanligtvis serveras dagligen till eleverna på gymnasiet kommer att fortsätta serveras till de elever som är på plats i skolan. Men för den som har fjärrundervisning finns möjlighet att hämta mat från skolan eller från en lokal restaurang. Läs mer om detta i fliken nedan.

Vuxenutbildning på Vetlanda lärcentrum

Stora delar av Vetlanda lärcentrums undervisning bedrivs på distans och distansundervisningen är tänkt att pågå tills vidare.

Gymnasieelever får lunch från restauranger

Kommunstyrelsen har beslutat att införa hämtlunch för gymnasieelever två dagar i veckan. Ett flertal restauranger är med i erbjudandet, men det är också möjligt att hämta lunch på skolorna, vilket ska ge fler elever utanför centralorten tillgång till erbjudandet. Även gymnasieelever som läser på annan ort kan ta del av erbjudandet om de är folkbokförda i Vetlanda kommun, förutsatt att de är hemma i Vetlanda kommun på grund av distansundervisning.

Så går det till

Alla elever som omfattas av erbjudandet får en länk via mejl och kan där välja bland de restauranger som anslutit sig. Länken visas upp som betalning och lunchen hämtas samma dag, klockan 11–16.

Samtliga skolor utanför centralorten erbjuder gymnasieelever att hämta en matlåda. I centralorten så erbjuds det på Njudungsgymnasiet, Tomaslundsskolan och Withalaskolan.

Skollunchen måste beställas dagen innan, senast klockan 13, för att skolköket ska veta hur många portioner som behövs. Skollunchen hämtas klockan 11–12.15, vid kökets varuintag. OBS! Man får inte gå in i skolan för att hämta sin matlåda, utan lunchen ska hämtas vid varuintaget.

Även gymnasieelever som studerar på annan ort, men som är folkbokförda i Vetlanda kommun, kan ta del av erbjudandet. De kommer att läggas till i systemet och få en länk via mejl, precis på samma sätt som Njudungsgymnasiets elever.

Deltagande restauranger

Bistro RAW, Centralhotellet, Chili Thai, Diaas Hemlagade Mat, Espresso House, Fish and chips shop (Korsberga), Konditori Cecil, Konditori Stjärnan, McDonald's, Oskars Konditori, Pizzeria Adonis (Landsbro), Pizzeria Arena, Restaurang & Pizzeria Napoli (Ekenässjön), Steens (Kvillsfors), Vägkrogen
Listan är uppdaterad:

Vetlanda musikskola har undervisning på plats

Sedan den 25 januari 2021 har Vetlanda Musikskola återigen undervisning på plats, både i musikskolans lokaler och ute på grundskolorna.

Gymnasieelever erbjuds distansundervisning på musikskolan tills gymnasieskolan öppnar igen.

Skolan bedriver inga orkestrar eller gruppundervisning just nu.

Från och med onsdagen den 27 januari inleder Landsbro skola växelvis distansundervisning för årskurs 7 till 9. Distansundervisningen är planerad var tredje dag för respektive årskurs. Onsdagen den 27 januari är årskurs 9 hemma, dagen efter är årskurs 8 hemma och dagen efter det är årskurs 7 hemma. Sedan fortsätter distansundervisningen på samma sätt enligt ett rullande schema.

Anledningen till att Landsbro skola tar till distansundervisning är att det just nu pågår ombyggnationer som påverkar utrymmena för elever och personal och gör det svårt att undvika trängsel.

Skolskjuts vid distansundervisning

För de elever som läser på distans och som vanligtvis har skolskjuts, ska den platsen på bussen betraktas som uppbokad. Det innebär att ingen skolskjuts ska avbokas – de lediga platserna ska i stället bidra till ökat utrymme och minskad trängsel på bussarna.

Skolmat vid distansundervisning

I grundskolan är kommunen skyldig att erbjuda näringsriktiga skolmåltider till eleverna. Detta innebär att de elever som läser på distans var tredje dag får ta med sig en matlåda hem från skolrestaurangen dagen innan.

Handledaren samlar in uppgifter från sin klass angående vilka som ska ha med sig mat och vilka som ska ha specialkost, sedan hämtar eleven sin matlåda i slutet av skoldagen.

Elever som har distansundervisning på måndagar får ta med sin matlåda hem på fredagseftermiddagen. När det gäller dryck till maten så skickas det inte med, utan får ordnas på egen hand.

Vård och omsorg

Säkra besök på särskilda boenden för äldre

De flesta som bor på våra särskilda boenden för äldre har blivit vaccinerade mot covid-19. Vaccinet ger ett gott skydd mot sjukdom för den som vaccinerats, men det är fortfarande oklart i vilken utstärckning en vaccinerad person kan sprida smittan vidare och hur länge vaccinet ger skydd. Där behöver många åtgärder kvarstå.

Alla besök ska ske i den boendes rum eller lägenhet. Såväl verksamheter som anhöriga och boende har ansvar för att begränsa smittspridning och följa de föreskrifter och allmänna råd som finns.

Håll avstånd, tvätta händerna och besök inte äldreboendet om du är sjuk. För att avstånd ska kunna hållas på ett bra sätt rekommenderar vi att en boende inte har fler än två till tre besökare åt gången. Träffa gärna den boende utomhus.

Om ett boende drabbas

När det blir ett utbrott på ett boende går vi ut till anhöriga personligen och avråder dem från att besöka boendet. Men det finns flera skäl till att en anhörig kan behöva besöka boendet och i sådana fall bör det ske i samråd med sjuksköterska eller boendets områdeschef.

Får anhöriga ta med brukaren utomhus?

Ja, om de är friska och man håller avstånd till andra.

Får föreningar och religiösa organisationer besöka boenden?

Samma regler gäller för alla besök. Det innebär att föreningar och religiösa organisationer får besöka de boende, men det ska ske inne i den boendes rum eller lägenhet. I nuläget erbjuds ingen underhållning inför samlade grupper inomhus.

Kan man ha underhållning, konserter och liknande utomhus?

Ja, avdelningsvis.

Ska inflyttning och utflyttning ske som vanligt?

Ja, men vid de boenden där det finns en konstaterad smitta är det restriktioner kring inflyttning.

Provtagning rekommenderas för alla brukare (förutom de som har eller haft en bekräftad covid-19 – infektion) vid:

 • inflyttning från ordinärt boende till särskilt boende och korttidsplats.
 • utskrivning från sjukhusvård till korttidsplats eller särskilt boende.
 • överflyttning från korttidsplats till särskilt boende.
 • ett nytt tillfälle av växelvård

Får tandvården besöka brukarna?

Ja, men under särskilt säkra former.

Ska välkomstsamtal genomföras?

Ja.

Ska fotvård erbjudas som vanligt på boendet?

Ja, men under särskilt säkra former.

Ska hårvård erbjudas som vanligt på boendet?

Ja.

Får vaktmästare eller servicepersonal komma in på avdelningarna?

Ja, om det är tjänsteärende. Det är viktigt att personalen informerar vaktmästaren eller servicepersonal om ärendet ska göras hos brukare med misstänkt eller konstaterad covid-19.

Är restaurangerna öppna?

Nej, restaurangerna är fortsatt stängda. De boende äter precis som vanligt, de flesta på sina respektive avdelningar.

Boende och daglig verksamhet för personer med psykisk eller fysisk funktionsnedsättning

Vi har inget förbud att besöka grupp- och servicebostäder inom funktionshinderomsorgen eller socialpsykiatrin men vi avråder alla onödiga besök, speciellt till grupper som kan ha underliggande sjukdomar och tillhör en riskgrupp. Om du måste göra ett besök är det viktigt att du är fullt frisk.

Daglig verksamhet är öppen. Verksamheten bedrivs utifrån Folkhälsomyndighetens riktlinjer. Deltagare och personal som är friska är på jobbet. Både deltagare och personal ska stanna hemma om de är sjuka. Daglig verksamhet är en frivillig insats och du som är deltagare har rätt att under en period vara ledig om du eller din gode man, förvaltare eller legitimerade personal upplever att det finns behov.

Stängd aktivering på äldreboenden

Aktiveringen på äldreboendena är stängd tills vidare. Däremot finns möjlighet till aktivering på de enskilda avdelningarna.

Stängda restauranger på äldreboenden

Restaurangerna på äldreboendena är stängda för dem som inte bor på boendet. De boende äter precis som vanligt, de flesta på sina avdelningar.

Dagverksamhet för äldre

Dagverksamhet för äldre på Norrängen och Träningsviljan är öppna för den som blivit vaccinerad.

Hemleverans och inköp av matvaror

Vetlanda kommun uppmanar alla som på ett eller annat sätt är drabbad av coronaviruset att i första hand hjälpas åt. De personer som insjuknat är nu hänvisade till att stanna i sitt hem, vilket betyder att det kan bli svårt för de drabbade att få tillgång till mat och andra förnödenheter. Därför är det viktigt att du som anhörig eller närstående är behjälplig så långt det är möjligt.

Alla som inte har någon i sin närhet som kan hjälpa till, kan få varor från den lokala livsmedelsbutiken levererade till sin dörr. Tjänsten är kostnadsfri för dig som kund och kan utnyttjas maximalt en gång per vecka.

För att använda dig av hemsändning kontaktar du den närmsta av dessa butiker:

 • Frödebergs Matbutik AB (Kvillsfors)
 • Kvillsfors Mataffär
 • ICA Nära Korsberga
 • Coop Konsum (Ekenässjön) - har inte möjlighet att ta nya kunder
 • Puttes Lanthandel (Ramkvilla)
 • Stenbergabutiken

ICA Maxi i Vetlanda har extra öppet varje tisdag klockan 6-7, endast för dig som är i någon av riskgrupperna.

Riktlinjer för personal inom vården

Vi får många frågor om hur vi arbetar för att förhindra smittspridning på våra boenden, och hur vi arbetar om någon som bor hos oss skulle få covid-19. Vi tycker det är viktigt att du som anhörig känner till våra rutiner, och känner dig trygg med oss även under dessa speciella omständigheter, särskilt nu när du inte har möjlighet att besöka din närstående

Så här arbetar vi med smittskydd

Vi har från första början valt att ha samma restriktioner för våra anställda som Region Jönköpings län har för de som arbetar inom sjukvården. Vi har också haft stor hjälp av smittskyddet hos regionen, som bland annat tagit fram rutiner för att minska risken för smitta inom både vård- och omsorgsboenden och hemtjänst/hemsjukvård.

Det som är viktigast är att vara uppmärksam på minsta symtom, både hos personal och de som bor hos oss.

Om någon ur personalen känner sig sjuk ska de omedelbart sjukskriva sig och gå hem. Man ska vara hemma tills man är symtomfri och sedan ytterligare två dagar, enligt Folkhälsomyndighetens rekommendation.

Om någon av de som bor hos oss visar symtom skärmar vi av den personen från andra på boendet. Vi använder skyddskläder för att inte sprida smitta, och vi konsulterar läkare för att se om det behöver tas ett prov för att reda ut om det är covid-19 eller något annat.

Vård av den som har bekräftad covid-19

Den som har fått ett positivt provsvar för covid-19 – och som inte behöver sjukhusvård – kommer att isoleras i sin lägenhet, för att inte riskera att smitta övriga boende. Personal som arbetar med smittade personer kommer att använda skyddsutrustning för att minimera risken för ytterligare smitta. I möjligaste mån separerar vi också personal som arbetar med smittade och personal som arbetar med osmittade personer, så att de inte rör sig mellan grupperna.

Vi kontaktar dig om din närstående blir smittad

Vid misstänkt fall

Om någon som bor hos oss får ta ett prov för covid-19 är vår rutin att ansvarig chef eller sjuksköterska tar kontakt med dig som anhörig via telefon. Du ska ha möjlighet att ställa frågor, och du ska få information om när du kan förvänta dig ett provsvar.

Vid bekräftat fall

Om vi får ett bekräftat fall av covid-19 hos någon av våra boende är vår rutin att sjuksköterska eller områdeschef tar kontakt med dig som anhörig via telefon. Du ska ha möjlighet att ställa frågor och få all information om hur din närstående mår och vårdas.

Vad får vi berätta?

Vi är bundna av sekretess, och kommer inte kunna säga mycket alls till den som inte är anhörig till en person som är smittad.

Om exempelvis media skulle fråga så berättar vi enbart om det finns bekräftade fall eller inte, och hur många det i så fall rör sig om. Om det inte handlar om ett större utbrott på ett enskilt boende så nämner vi inte heller vilket boende det rör sig om, för att inte bryta mot patientsekretessen.

Håll kontakten

Videosamtal

Har du en nära anhörig som du varken kan eller får träffa på grund av den rådande corona­pandemin? Nu kan ni ses digitalt. Ni kommer kunna pratas vid via Skype eller Face­time och du behöver inte ens lämna hemmet.

Det finns två olika alternativ för dessa samtal. Det ena är för dig med tillgång till nödvändig teknik i hemmet, och det andra är för dig som inte har tillgång till detta.

Du som har tillgång till tekniken hemma kan ringa till det boende där din anhöriga bor, för att sedan boka en tid för samtalet. Det som behövs är en smart­phone, en surf­platta eller en dator, med tillgång till Skype eller Facetime, en giltig e-post­adress och en bokad tid. När tiden är inne ringer personalen på boendet upp dig via din e‑postadress. Allt den boende behöver göra är att slå sig ned och vänta på att samtalet ska börja. Eftersom samtalet görs i video­format kommer ni inte bara kunna höra varandra, ni kan också se och vinka till varandra. Detta minskar förhoppningsvis ensamhetskänslan för många.

Kultur och fritid

Fritids- och idrottsaktiviteter

Enligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer ska idrotts-, kultur- och fritidsaktiviteter för barn och unga födda 2002 och senare tillåtas såväl utomhus som inomhus.

Sedan 12 mars 2021 får även seniorer bedriva föreningsledd, organiserad verksamhet inomhus. I Vetlanda kommun gäller detta dock enbart i Norrgårdshallen och Hasses Sportcenter. Detta för att underlätta tillsynen av lokalerna i samband med den pågående pandemin. När det gäller utomhusaktiviteter är all verksamhet tillåten så länge den bedrivs på ett smittsäkert sätt.

Bandyhallen i Hydro Arena bedöms vara så stor och rymlig att den kan räknas som utomhusanläggning och samma regler för uthyrning bör gälla för den som för andra utomhusanläggningar.

Tävlingar och matcher

Från och med den 28 april 2021 får barn och unga födda 2002 och senare återigen spela tävlingar och matcher utomhus, vid ett tillfälle i veckan. Beslutet gäller både för lagsporter och individuella idrotter. Matcher och tävlingar ska genomföras lokalt eller med ett begränsat resande.

Tipspromenader kan räknas som offentliga tillställningar

En tipspromenad som arrangeras under en kortare begränsad tid och har ett bestämt tidsintervall för start, räknas som offentlig tillställning och omfattas därför av restriktionerna som gäller för dessa. Det är inte tillåtet att samla fler än åtta personer i samband med offentliga tillställningar.

Det går däremot bra att arrangera en tipspromenad som får sitta uppe en längre period och där deltagarna kan välja själva när de vill gå. Då räknas inte tipspromenaden längre som en offentlig tillställning.

Om tipspromenaden är belagd med en avgift rekommender Länsstyrelsen i Jönköpings län arrangören att ta betalt via Swish för att minska risken för trängsel i samband med betalning. Om det är möjligt är det också en fördel om tipspromenaden går att genomföra digitalt så att deltagarna kan välja själva var och när de vill svara på sina frågor.

Biblioteken öppna för besök

Vetlanda bibliotek och bibliotekets olika filialer runt om i Vetlanda kommun har öppet för ett begränsat antal besökare. I Vetlanda Bibliotek får 50 besökare vistas samtidigt, medan tre besökare får vistas i bibliotekets filialer i Ramkvilla, Korsberga respektive Landsbro. I bokbussen får en besökare gå in åt gången.

Besökaren förväntas ha sitt ärende planerat, så att besöket är snabbt avklarat. Det finns möjlighet att låna dator eller läsa tidningen, men varje besök är begränsat till en kvart.

Det är fortfarande en god idé att boka böcker i förväg. Läs mer om bibliotekets tjänster på bibliotekets hemsida.

Hemleverans av böcker

Vetlanda bibliotek erbjuder personer över 70 år eller de som tillhör en riskgrupp för coronaviruset hemleverans av böcker.

Vetlanda Museum är stängt

Vetlanda Museum är stängt för besök tills vidare. Detta gäller även filialerna Skolmuseet i Forngården och Ädelfors gruv- och mineralmuseum.

Bad och badplatser

Bad utgör inte en risk för smittspridning så länge man håller avstånd till varandra. Virus skulle kunna komma i vattnet från badande via avföring eller nysningar och hosta, eller via föroreningskällor som avlopp om det är ett strandbad. Att en person smittas via vattnet bedömer Folkhälsomyndigheten som osannolikt eftersom virusets möjlighet att infektera påverkas av utspädning, transport och reningsprocesser.

På badplatser liksom i andra miljöer är det viktigt att alla bidrar till att minska risken för smittspridning genom att hålla avstånd till varandra.

Förbudet mot allmänna sammankomster och offentliga tillställningar där fler än 8 personer deltar omfattar inte de som vistas på stränder, i parkområden eller liknande. Däremot gäller Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19. Föreskrifterna och råden innebär bland annat att man bör hålla avstånd till varandra, vilket kan innebära att man behöver anpassa sitt beteende även på badplatser.

Hur har Bad & Gym öppet?

Vetlanda badhus simhall är endast öppen för skolundervisning och föreningsledda aktiviteter.

Bad för allmänheten

Simhallen i Myresjö är öppen för allmänheten på lördagar,
klockan 10–14, men då endast för barn och ungdomar födda 2002 och senare. En (1) vuxen får följa med som sällskap till barn födda 2009 och senare, dock endast en vuxen per sällskap och max tre barn i sällskapet.

För att undvika trängsel måste förbokning av plats göras på telefon 038396723. Telefontid för bokning är vardagar, klockan 9–14. Bokningen varar i två timmar, inklusive ombyte och dusch. Alla besökare får ett armband som visar vilken tid bokningen gäller.

Entréavgift för att bada är 40 kronor för vuxna och 20 kronor för barn. Avgiften betalas med kort eller kontanter. Badkort och abonnemang gäller ej dessa dagar.

Gymmen öppna med restriktioner

Från och med måndagen den 22 mars är gymmen i både Vetlanda badhus och Myresjö simhall öppna, men med särskilda restriktioner:

 • Vid ingången till gymmet får kunden trasor och en flaska med desinfektionsmedel. Det finns totalt tio flaskor, som också är antalet besökare som får vistas i gymmet samtidigt. Är flaskorna slut får besökaren vänta och komma tillbaka senare.
 • Under och efter träningspasset ska kunden torka av alla redskap noggrant.
 • Omklädning och dusch ska göras hemma.
 • Ett pass får vara i max 1 timme och 30 minuter.
 • Utanför varje rum finns en lapp med hur många som får vistas i rummet samtidigt. För att gymmen ska kunna fortsätta ha öppet är det upp till samtliga kunder att följa restriktionerna.

Under bemannade tider finns möjlighet att köpa en tagg eller aktivera en tagg. Med en tagg kan kunden välja att träna i stort sett när som helst och besöken i gymmet sprids ut över fler av dygnets timmar.

Tidigare aktiverade abonnemang hos Bad & Gym är frysta tills anläggningarna kan öppna upp som vanligt igen. För att träna med nuvarande restriktioner krävs att varje kund köper ett tillfälligt månadskort. Priset för det kortet är 200 kronor.

Förbud att ordna allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än 8 personer

Från och med den 24 november 2020 får maximalt åtta personer samlas vid allmänna sammankomster. Detta gäller även för tillställningar och sammankomster som hålls på serveringsställen, som tidigare har varit undantagna.

Det enda undantaget är vid sammankomster för religionsutövning som hålls med anledning av dödsfall. Där får maximalt 20 personer samlas.

 

Begravningar och religionsutövning med anledning av dödsfall

Begravningar är undantagna regeringens beslut om att maximalt åtta personer får samlas vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar. Från och med den 24 november får upp till 20 personer samlas vid begravningar eller annan typ av religionsutövning med anledning av dödsfall.

Företag och näringsliv

Kommunens insatser gentemot det lokala näringslivet

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 24 mars:

 • Förvaltningar och bolag rekommenderas att skyndsamt titta på möjliga åtgärder för att underlätta för näringslivet.
 • Antalet tillsyner minskas till att endast omfatta de som är av absolut nödvändig karaktär.
 • Betalningsrutiner ska ses över.
 • Mark- och exploateringschef får uppdrag att arbeta med de kommunala hyresgästerna.
 • Öppnande av uteserveringar tidigareläggs.
 • Debitering av tillsynsavgifter för alkoholtillstånd skjuts fram sex månader.

Tillsyn av serveringsställen

Från den 1 juli gäller en ny lag om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen, som restauranger, caféer och nattklubbar. Den som driver ett serveringsställe ansvarar för att undvika trängsel och smittspridning.

Från och med den 18 december 2020 skärps de tillfälliga smittskyddsåtgärderna ytterligare på serveringsställen. Beslutet innebär att storleken på ett sällskap begränsas till fyra personer.

För att säkerställa att trängsel inte uppstår bör serveringsställen, om det behövs, öka avståndet mellan sällskap till mer än en meter eller minska antalet besökare som får vistas i lokalerna samtidigt.

För att förhindra ökad smittspridning av coronaviruset har regeringen beslutat att alla serveringsställen måste stänga serveringsytan senast klockan 20.30, oavsett om där serveras alkohol eller inte. Serveringsställena kan dock fortsatt ha öppet för avhämtning.

För serveringsställen som utgör en del av en handelsplats får ett sällskap inte vara större än 1 person, om inte serveringsstället kan nås genom egna entréer.

Miljö- och byggnämnden har tillsyn över att lagen följs. Serveringsstället ska vara utformat så att besökare kan hålla ett säkert avstånd mellan varandra. Det gäller till exempel vid köer och vid borden. Reglerna gäller inte om man är ett sällskap. Alla har också ett personligt ansvar att förhindra spridning av covid-19 genom att vara noggranna med handhygien och hålla avstånd till varandra.

Om inte reglerna följs kan du som kund tala om detta till serveringsstället och även anmäla det till kommunen via denna e-tjänst.

Information till dig som driver företag

Här finns bra information och aktuella länkar för dig som företagare. Kommunens näringslivsbolag Nuvab finns tillhands och på plats för att stötta dig som påverkats av coronaviruset.

Kontakta gärna Nuvab för mer information:
E-post: info@nuvab.se

Stöd till arbetsgivare

F-Samverkans stab har tagit fram ett stöd till länets arbetsgivare i arbetet med att förebygga och hantera lokala utbrott av covid-19. Innehållet är hämtat från expertkompetens hos länsstyrelsen och regionen i form av smittskyddsläkare, jurister, kommunikatörer och specialister inom HR-frågor.

Ansvar och mandat för smittspårning

Det är vården och ytterst smittskyddsläkaren som har kompetensen och mandatet att utföra smittspårning. Arbetsgivaren har inte i egenskap av arbetsgivare mandat att utföra smittspårning, men har ett övergripande ansvar för arbetsmiljön och kan behöva vara behjälplig med information till smiddskyddet.

Arbetsgivaren kan vid förfrågan från smittskyddet behöva vara behjälplig med personal- och kontaktuppgifter samt informationsförmedling. Tänk på att uppgifter om en enskilds hälsotillstånd som huvudregel omfattas av sekretess och tystnadsplikt enligt offentlighets- och sekretesslagen respektive sjuklönelagen. På Integritetsskyddsmyndighetens hemsida finns information om coronaviruset och behandling av personuppgifter.

Sträva efter att personal undviker att gå mellan olika enheter eller verksamheter. För att förbereda inför eventuell fråga från sjukvården kring smittspårning är det viktigt att säkerställa vilka personer som befunnit sig på arbetsplatsen. Försök att föra närvarolistor vid externa möten och så vidare.

Sjukanmälan och sjukfrånvaro

En sjukanmäld anställd behöver inte uppge vilken sjukdom eller diagnos denne har, men kan naturligtvis och med stor fördel välja att informera sin arbetsgivare om det. Även om arbetsgivaren inte kan utkräva information om exakt diagnos, har arbetsgivaren rätt att efterfråga information om nedsatt arbetsförmåga.

En felkälla som ofta skapar förvirring kopplat till diagnos och den enskildes skyldigheter att lämna information till arbetsgivaren är följande citat från Smittskyddslagen:

”Den som vet att han eller hon bär på en allmänfarlig sjukdom är skyldig att lämna information om smittan till andra människor som han eller hon kommer i sådan kontakt med att beaktansvärd risk för smittoöverföring kan uppkomma.” (2 kap. 2 § 3:e stycket).

Stycket ska inte tolkas som att medarbetaren alltid är skyldig att uppge positivt provsvar till arbetsgivaren per automatik. Om medarbetaren exempelvis arbetar på distans hemifrån och får ett positivt provsvar, har personen inte utsatt arbetsplatsens medarbetare för risk för smitta om personen isolerar sig och sjukskriver sig enligt rekommendationer.

Förebyggande åtgärder

Att förhindra utbrott av covid-19 handlar till stor del om förebyggande åtgärder kring arbetsmiljö. En viktig aspekt är att skapa en kultur där det är accepterat att stanna hemma vid lindriga symptom. De förebyggande åtgärderna bör planeras utifrån ordningen:

 • Ta bort möjligheten att få in smittan i sin verksamhet. Det vill säga att alltid stanna hemma vid symptom.
 • Om det inte går, vidta tekniska och organisatoriska åtgärder för att minimera risken.
 • Använd personliga skyddsutrustning när övriga åtgärder inte går att tillämpa eller är tillräckliga.

Där det fungerar är det bra om man så långt möjligt kan skapa möjligheter att arbeta hemifrån. På många arbetsplatser och inom många yrken är detta inte ett alternativ utan då måste man försöka hitta andra vägar. Praktiska saker man kan göra är att skapa möjlighet för en fysisk distansering i personalutrymmen och goda förutsättningar till en god handhygien.

Det förberedande arbetet med att skapa en fysisk distansering är även till stor hjälp om smittan kommer in på arbetsplatsen. I planeringen bör också finnas planer på hur gemensamma utrymmen tillfälligt kan stängas av och hur antalet personer kan begränsas.

Skyddsutrustning

Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen har tagit fram rekommendationer för vilken skyddsutrustning som ska användas i olika arbetsmoment där man riskerar komma i kontakt med smitta. Detta gäller främst verksamheter inom vård och omsorg.

Personlig skyddsutrustning som används där risk för exponering av covid-19 måste vara säker och uppfylla vissa krav. De ska vara CE-märkta och uppfylla kraven i förordning (EU) 2016/425. Egentillverkad skyddsutrustning som inte genomgått en bedömningsprocess ska inte användas vid arbetsmoment där det finns risk för exponering av covid-19, mer om detta finns att läsa på hos Arbetsmiljöverket.

Vilken typ av skyddsutrustning som kan vara aktuellt beror på verksamheten och vilka lokala förutsättningar som gäller. Det är viktigt att utrustningen verkligen skyddar och inte ökar riskerna. Skyddsutrustningen ska vara anpassad till:

 • Förhållandena på arbetsplatsen.
 • Ergonomiska krav och till arbetstagarens hälsotillstånd.
 • Att passa bäraren efter eventuella justeringar.

Städning, disk och tvätt

Att hålla rent är ett bra skydd mot spridande av smitta och därför kan ökad städning behöva införas. Städningen måste också kunna utföras på ett säkert sätt för utövaren. Den som städar eller tar hand om disk och tvätt bör använda skyddshandskar och vara noga med att dessa tas av och man tvättar händerna innan man utför några nya uppgifter.

En övergripande princip är att inleda städning från den renaste miljön in mot de smutsigare. I miljön där den sjuka har vistats är det bra att torka av beröringsytor (exempel handtag, bordytor, vattenkranar och ljusknappar) med ett alkoholbaserat ytdesinfektionsmedel med tensider. Där spill av kroppsvätskor förekommer bör rengöring med ytdesinfektionsmedel ske. Golv, och även ytor som den smittade inte varit i kontakt med, rengörs med vanligt rengöringsmedel och vatten.

Smutsig disk som man misstänker ha handskats av en smittad person ska ställas in direkt i diskmaskinen utan att mellanlanda på andra ytor. Saker som körts i en diskmaskin betraktas som rena. Misstänkt smittad disk som inte kan köras i en diskmaskin så som till exempel brickor kan torkas av med ytdesinfektionsmedel. Smutsiga textilier tvättas som vanligt i minst 60 grader men tänk på att hantera smutsig tvätt sker på ett korrekt sätt för att undvika spridning.

Checklista förebyggande åtgärder

 • Skapa förutsättningar och en kultur där det är accepterat och naturligt att stanna hemma även om man bara har lindriga symtom (arbeta på distans eller sjukskrivning).
 • Den som får symtom på arbetet ska genast kunna avbryta och gå hem.
 • Sträva efter att personalen inte går mellan olika enheter eller verksamheter.
 • Skapa förutsättningar för fysisk distansering i personalutrymmen.
 • Skapa förutsättningar för god handhygien.
 • Förutsättningar för att helt eller delvis arbeta hemifrån.
 • Förutsättningar för riskgrupper att få anpassade arbetsuppgifter.
 • Distansarbete efter utlandsresa/inlandsresa. Det kan vara värdefullt om det är möjligt att jobba hemifrån ett par veckor.

Checklista om ett utbrott sker

 • För förteckning över vilka som arbetat ihop, deltagarlistor vid möten etcetera.
 • Vilorum där en sjuk kan vänta på att bli hämtad hem.
 • Evakueringsboende för personal som ej kan åka hem.
 • Eventuellt skyddsutrustning för någon kollega/företagshälsovård.
 • Stäng gemensamma utrymmen tillfälligt.
 • Distansarbete, handtvätt, ökad städning med mera.
 • Mycket sällan aktuellt med provtagning av symtomfria. Det görs på äldreboenden av både boende och personal. I övrigt görs det enbart vid symtom.
 • Kräv tydligt att alla med minsta symtom stannar hemma och uppmana personen att gå och testa sig.

Ändrade öppettider och stängda verksamheter

Verksamheter som är helt eller delvis stängda

 • Kompetenscenter har stängt för obokade besök.
 • Överförmyndarverksamheten har stängt för besökare.
 • Vetlanda Museum är stängt, inklusive skolmuseet och Ädelfors gruv- och mineralmuseum.
 • Bad & Gyms verksamheter har öppet med särskilda restriktioner.
 • Aktiveringen på äldreboenden är stängd.
 • Restauranger på äldreboenden är stängda för dem som inte bor på boendet.
 • Dagverksamheten för äldre på Norrgården är öppen för den som blivit vaccinerad.
 • Träningsviljan är öppen för den som blivit vaccinerad.
 • Verksamheterna i Kärnhuset är öppna enligt följande:

Beredskap i kommunen

Inriktning och samordning (ISF)

Inom kommunen finns en intern inriktnings- och samordningsfunktion (ISF). Gruppen består av kompetenser och representanter från kommunens olika verksamheter och har som uppgift att samordna information och insatser. Kommunens arbete inriktar sig på att aktivt följa händelseutvecklingen, arbeta med förberedande åtgärder, samordna arbetet och ha beredskap för att förstärka insatserna vid behov. Gruppen träffas vid behov, minst varje måndag.

Pandemiplanering

Den 16 september 2020 antog kommunfullmäktige en ny kommunövergripande pandemiplan. Den nya pandemiplanen ersatte den tidigare från 2009.

Bemanning i verksamheterna

Varje förvaltning och bolag har sett över hur bemanningen kan se ut i kommunens verksamheter och hur resurser kan fördelas mellan enheter och förvaltningar vid behov.

Mer information

För dig som vill veta mer

Krisinformation - sök information här i första hand

På Krisinformation.se hittar du samlad information från ansvariga myndigheter om coronaviruset, smittspridningen och hanteringen av utbrottet.
Krisinformation.se: Myndigheterna om det nya coronaviruset

Information om coronaviruset hos 1177 Vårdguiden

1177 Vårdguiden - om coronaviruset

Folkhälsomyndigheten, information och svar på frågor

Du kan få mer information på Folkhälsomyndighetens webbplats där de har samlat de vanligaste frågorna och svaren om coronaviruset.

Har du fortfarande frågor som inte fått svar? Ring 113 13

Har du frågor om coronaviruset och covid-19 som du inte kan hitta svar på via någon av länkarna ovan, kan du ringa det nationella informationsnumret 113 13 (SOS Alarm). All information som 113 13 lämnar ut är verifierad av Folkhälsomyndigheten eller annan ansvarig myndighet. Tjänsten är öppen dygnet runt.

Hur ska jag prata med barnen?

BRIS har samlat kloka råd om hur du kan prata med barn om coronaviruset och oro kring att bli smittad.

BRIS: Att prata med barn om coronavirus

Dela endast bekräftad information

Hjälp till att förhindra ryktesspridning och spekulationer, var källkritisk och dela inte osäker information.

Råd och stöd psykisk hälsa

Oavsett hur spridningen av coronaviruset covid-19 drabbar dig, är det fullt normalt att den påverkar hur du mår psykiskt, även om du tidigare i livet aldrig haft sådana problem.

Stress och oro kan ta sig olika uttryck, du kanske vaknar mitt i natten och har svårt att somna om, upplever tryck över bröstet, att korttidsminnet påverkats, att du är ovanligt arg och irriterad. Det kan också vara så att du känner sorg och hopplöshet, en uppgivenhet som gör dig orkeslös och tömd på energi. Eller andra symptom som påverkar hur du fungerar i din vardag.

När du mår psykiskt dåligt är viktigt att söka hjälp. Det är bra att sätta ord på det du upplever, gärna med en vän eller anhörig. Ibland kan det vara lättare att prata med någon man inte känner, som också är van och särskilt utbildad i samtalsstöd. Här nedan finns ett antal kontaktuppgifter så att du kan välja det som passar dig bäst.

Om det är bråttom

Du kan läsa mer om psykisk ohälsa i vår folder. Där hittar du fler telefonnummer och hjälp till råd och stöd. Du hittar också fler kontaktvägar här.

Smittspridning i Vetlanda kommun

Vetlanda kommun har tidigare valt att inte berätta om antalet smittade inom kommunens vård och omsorg. Framförallt för att värna om enskildas integritet. Hur många inom kommunens verksamheter som är smittade av covid-19 är för närvarande en av de vanligaste frågorna vi får till oss, både från media och allmänhet. Med anledning av detta har vi gjort en ny prövning om dessa uppgifter kan lämnas ut och har beslutat att det är möjligt utan risk för att patientsekretessen röjs.

Från och med den 8 maj, och veckovis framöver, rapporterar vi om antalet bekräftat smittade av covid-19 inom vård- och omsorgsverksamheter i kommunal regi.

 • Rapporteringen av antalet bekräftat smittade av covid-19 inom vård och omsorg ges endast på kommunnivå.
 • Rapporteringen ger en nulägesbild.
 • Vi rapporterar endast antal smittade inom vård och omsorg eftersom det bara är där som brukare testas för covid-19.
 • Vi rapporterar inte antal fall av smittade bland anställda, eller hos barn och elever i förskola och skola. Som anställd, barn eller elev behöver du inte berätta om orsaken till din sjukfrånvaro.
 • Antal bekräftat smittade av covid-19 inom vård och omsorg säger inget om antalet smittade i kommunen som helhet.
 • Siffrorna kommer att uppdateras varje fredag så länge Vetlanda kommun rapporterar dessa uppgifter till annan myndighet.

Antal bekräftade fall, smittade av covid-19

Uppdaterat: onsdag 12 maj 2021

Av cirka 1 200 brukare inom kommunens vård- och omsorgsverksamheter

 • Just nu finns inga bekräftade fall.

Vad menas med patientsekretess?

Sekretess och tystnadsplikt betyder att man inte får lämna ut uppgifter eller handlingar om enskildas personliga förhållanden. ​Alla som arbetar inom Vetlanda kommun omfattas på olika sätt av bestämmelserna för offentlighet och sekretess. Det här regleras i första hand genom lagstiftningen i Tryck­frihets­förordningen och i Offentlighets- och sekretesslagen. Sekretess och tystnadsplikt är ett skydd för enskilda individer och deras närstående för att de inte ska drabbas eller skadas på något sätt.

Smittade eller misstänkt smittade invånare omfattas av patientsekretess. Patientsekretessen omfattar inte bara uppgifter om sjukdomstillstånd, utan även uppgifter om personliga förhållanden som till exempel bostadsort eller arbetsplats. Våra invånare ska alltid kunna känna förtroende för vården och den kommunala omsorgen – därför är patientsekretessen viktig. Vetlanda kommun kommer med anledning av detta inte lämna ut några uppgifter om enskilda anställdas, elevers, brukares, patienters eller andras hälsotillstånd, vare sig det handlar om covid-19 eller annan sjukdom.

Vetlanda kommun får heller inte kännedom om eventuellt enskilt smittade eller misstänkt smittade från Region Jönköpings län, om det inte finns behov för någon del av verksamheten att agera på ett särskilt sätt. Även då gäller patientsekretess.

För hantering av eventuellt smittade eller misstänkt smittade på kommunens särskilda boenden, inom hemtjänst, hemsjukvård eller verksamheter för funktionsnedsättning (LSS) finns särskilda rutiner framtagna. Även vid denna hantering gäller patientsekretess.

Vad gäller om någon blir sjuk i covid-19?

Den som har symptom har möjlighet att testa sig. Den som är sjuk ska inte vara på jobbet. Det finns ingen skyldighet att berätta om vilken sjukdom man har vid sjukfrånvaro. Kommunen får inte heller registrera anledning till sjukfrånvaro. Det görs inte i ordinarie sjukdomstider och inte eller nu.

Om smittspårning behöver genomföras i en kommunal verksamhet kommer smittskydd vid Region Jönköpings län att kontakta berörd verksamhet. Smittskydd kommer att informera de personer som behöver få information i och med att de smittspåras. Övriga får inte information. De som inte får information bedöms därmed inte ha varit utsatta för smitta i berörd verksamhet.

Varför berättar ni inte vilka boenden som har smitta?

Smittade eller misstänkt smittade omfattas av patientsekretess. Vetlanda kommun får inte sprida uppgifter om barns, elevers, brukares, patienters eller medarbetares hälsa eller andra personliga förhållanden om det innebär att personen kan skadas på något sätt. Enskilda medarbetare får inte heller sprida sådana uppgifter.

Från och med den 8 maj rapporterar vi om antalet smittade av covid-19 inom vård- och omsorgsverksamheter i kommunal regi. Rapporteringen av antalet ges endast på kommunnivå och vi kommer inte att berätta var i kommunen de enskilda bor. Endast vid ett större utbrott på ett enskilt boende kan vi gå ut med vilket boende det rör sig om.

Våra medborgare ska alltid kunna känna förtroende för vården och den kommunala omsorgen, och det viktigaste är att värna om de som finns i våra verksamheter. En uppgift omfattas av sekretess om det inte står helt klart att den enskilde eller närstående inte kan skadas på något sätt. För att inte riskera att uppgifterna inte ska kunna knytas till en enskild person kommer vi därför inte att gå ner på detaljnivå.

Kan det finnas skäl att göra undantag från förhållningssättet?

Det kan det göra, till exempel om en verksamhet efter samråd med smittskyddsläkare behöver stängas under en period. Här behöver behovet av information om påverkan på verksamhet vägas mot skyddet för den enskilde. Vetlanda kommun kommer även i dessa fall i största mån värna om skyddet för enskilda individer och deras närstående.

Vad gör ni om någon på ett särskilt boende blir smittad av covid-19?

Vetlanda kommun följer de vårdhygieniska riktlinjerna som Region Jönköpings län tagit fram vad gäller hantering av misstänkta och bekräftat smittade personer. Hanteringen kan se olika ut beroende på omständigheterna i det enskilda fallet. Region Jönköpings län gör bedömning om vilka som är aktuella för provtagning.

Vid en konstaterad smitta efter provtagning ansvarar smittskydd vid Region Jönköpings län för vidare hantering och smittspårning. Smittskydd kommer att informera de personer som behöver få information i och med att de smittspåras. Övriga får inte information. De som inte får information bedöms därmed inte ha varit utsatta för smitta i berörd verksamhet.

Vid smitta på ett särskilt boende så provtas alltid den personal som varit i kontakt med brukaren samt övriga boende på enheten.

Får jag som anhörig veta om min närstående är smittad av covid-19?

Smittade eller misstänkt smittade omfattas av patientsekretess. När det gäller information om att en enskild person är smittad så får den delas med till exempel anhöriga om personen har lämnat sitt samtycke. Om din närstående har lämnat samtycke till att du som anhörig ska få information kommer du alltså att få det.

Kan Vetlanda kommun berätta hur många smittade av covid-19 det finns i kommunen?

Nej, de siffrorna upprättas inte av Vetlanda kommun. Folkhälsomyndigheten har tagit fram samlad statistik om smittläget i Sveriges kommuner.

I nuläget gäller samma rekommendationer för alla för att minska risken för smittspridning – oavsett om man är sjuk eller inte:

 • Stanna hemma om du är sjuk – även vid milda symtom.
 • Stanna hemma ytterligare två dagar efter att du har tillfrisknat.
 • Tvätta händerna ofta med tvål och vatten i minst 20 sekunder.
 • Håll avstånd till andra.
 • Undvik fester och kalas – även dop, bröllop och begravningar.

Information på andra språk

The corona virus, in other languages

This information is not completely updated due to the rapid change in the pandemic situation and the continuous change of preventive measures recommended in Sweden. The Public Health Agency of Sweden (Folkhälsomyndigheten) are updating their recommendations daily about the coronavirus (covid-19) in Sweden.

The Municipality of Vetlanda pays close attention to any updated advice given by the Public Health Agency of Sweden.

If you have questions about symptoms you may have, please call the Region health line 1177 (phone number +461177). The support line is answered and staffed by medical personnel.

The Public Health Agency of Sweden has collected frequently asked questions about symptoms of the virus and how it’s spreading from one person to the next.

Arabiska — العربية

Information om coronaviruset och råd för hur du kan undvika att sprida smittan. På så vis skyddar du dig själv och andra i din omgivning. Filmen är på arabiska.

هل تعرف الفرق بين فحص (بي سي آر) وفحص الأجسام المضادة؟

إقرأوا المزيد من المعلومات حول الفحوصات الخاصة بالفيروس التاجي على الموقع الخاص بالمقاطعة Folkhälsomyndigheten (arabiska) التي تتواجدون فيها .

Håll avstånd - arabiska

Testa dig om du har symtom - arabiska

Stanna hemma om du är sjuk - arabiska

Engelska - English

Information om coronaviruset och råd för hur du kan undvika att sprida smittan. På så vis skyddar du dig själv och andra i din omgivning. Filmen är på engelska.

Du kan också hitta mer samlad information om coronaviruset på engelska på Folkhälsomyndighetens hemsida.

Håll avstånd - engelska

Testa dig om du har symtom - engelska

Stanna hemma om du är sjuk - engelska

Persiska/dari — پارسی

Information om coronaviruset och råd för hur du kan undvika att sprida smittan. På så vis skyddar du dig själv och andra i din omgivning. Informationen är på persiska/dari.

Håll avstånd - dari

Testa dig om du har symtom - dari

Stanna hemma om du är sjuk - dari

Somaliska — Af Soomaali

Information om coronaviruset och råd för hur du kan undvika att sprida smittan. På så vis skyddar du dig själv och andra i din omgivning. Informationen är på somaliska.

Ma leesdahay calamadihi lagu garanayay xanuunka kaas oo anay ka so wareegin 24 sacadood? Waa inaad marka dalbata baadhitaanka PCR-test.

Akhri wax dheeraad ah oo ku saabsan badhitaan iyo waxa ku saabsan badhitaan gobolka aad joogto Folkhälsomyndigheten (somaliska)

Håll avstånd - somaliska

Testa dig om du har symtom - somaliska

Stanna hemma om du är sjuk - somaliska

Tigrinja — ትግርኛ

Information om coronaviruset och råd för hur du kan undvika att sprida smittan. På så vis skyddar du dig själv och andra i din omgivning. Filmen är på tigrinja.

Håll avstånd - tigrinja

Testa dig om du har symtom - tigrinja

Stanna hemma om du är sjuk - tigrinja

Links to more information in other languages

Here are links to information from the Public Health Agency of Sweden about how to protect yourself and others from covid-19.