Kontakt
Dela
Lyssna
Gå till kartan.vetlanda.se
Kartan
Vetlanda
Kontakt
Dela
Lyssna
Gå till kartan.vetlanda.se
Kartan

Information, frågor och svar

Frågor och svar kring Coronaviruset och covid-19

Här hittar du Vetlanda kommuns samlade information, frågor och svar om coronaviruset och covid -19. Vi följer aktuella rekommendationer från Folkhälsomyndigheten. Informationen uppdateras löpande.

Informationen uppdaterad: 2020-03-30

Provtagning

Till dig som vill testa dig för covid-19

Du som bor i Vetlanda kommun kan testa dig för covid-19. Det gäller för alla som har symptom, även milda symptom.

Region Jönköpings län ansvarar för provtagningen. Kontakta din vårdcentral för rådgivning och vidare praktiska instruktioner. Läs mer om provtagning på 1177 Vårdguiden.

Provtagning av utländska besökare och reseintyg

Vårdcentralerna tar prov på personer från andra länder, som har symptom och ger besked om resultatet via telefon. Vårdcentralerna tar inte prov om det handlar om milda symptom utan risk att behöva läggas in på grund av covid-19. Dessa personer uppmanas istället att hålla sig isolerade i minst sju dagar.

Vårdcentralerna skriver inte några intyg om symptomfrihet.

Prov inför resa

Provtagning av symptonfria personer inför en resa (t ex för att slippa sitta i karantän) ska inte utföras av den offentligt finansierade vården. Dessa personer hänvisas till privata aktörer som nätläkare eller motsvarande. På Folkhälsomyndighetens hemsida finns en lista med digitala vårdgivare som utfärdar reseintyg.

Förskola och skola

Friska barn ska gå till skolan

Friska barn och elever ska gå som vanligt i förskola och skola

Enligt Folkhälsomyndighetens bedömning är det inte effektivt att stänga av friska barn och elever. Det är osannolikt att friska barn och elever skulle smitta varandra och orsaka smittspridning.

Barn med hosta, andningsbesvär och feber ska stanna hemma från skolan - även vid lindriga besvär

 • Barn, elever och personal som uppvisar symtom (hosta, andningsbesvär, feber) ska stanna hemma.
 • Även vid lindriga förkylningssymtom är det viktigt att du håller dig hemma från förskola, skola och arbete, samt begränsar dina privata kontakter tills du känner dig frisk.
 • Stanna hemma så länge du känner dig sjuk. Du ska vara symtomfri i två dagar innan du får gå tillbaka till skolan/förskolan. Detta gäller personal, barn och elever i våra verksamheter.
 • Om symtom uppstår när barnet/eleven är i förskola/skola kontaktas vårdnadshavare direkt och barnet/eleven ska hämtas omgående.
 • Vuxna elever som insjuknar under skoltid ska gå hem omgående. Inga övriga kontakter på skolan ska tas.

Ha barn hemma som inte har akut behov av barnomsorg

För att vi ska kunna ta emot alla barn som verkligen behöver barnomsorg är det viktigt att de barn som inte är i absolut behov av omsorg kan vara hemma.

Från och med måndagen den 20 april 2020 önskar vi därför att du som har ett barn i 15-timmarsplacering och är hemma om dagarna, väljer att ha ditt barn hemma. För dig som har möjlighet och väljer att hålla dina barn hemma, kommer avgift ej att tas ut. Platsen behålls men avgiften pausas. Avgiften under perioden 20 till 30 april kommer att betalas tillbaka och under maj och eventuellt juni månad är placeringen avgiftsbefriad. Meddela förskolan om detta val är aktuellt för er del så meddelar de i sin tur barnomsorgshandläggare.

På samma sätt önskar vi att du som är permitterad av din arbetsgivare väljer att ha dina barn hemma när du inte är på jobbet. Du har självklart fortsatt rätt till barnomsorg den tiden du arbetar.

Barnomsorg och fritidshem om du är permitterad

Vi vädjar om att du som är permitterad helt eller delvis från ditt jobb har ditt barn hemma när du själv är hemma. Du har självklart rätt till barnomsorg under tiden du arbetar.

De dagar du är permitterad helt eller delvis från ditt jobb behåller ditt barn sin plats i förskolan eller fritidshemmet. För fritidshemmet gäller, utöver dina arbetstider, ramtiden:

 • klockan 13-16 (under skollov klockan 9-15).

De dagar du jobbar som vanligt har du din plats som vanligt.

Vi ändrar inga avgifter under den period du är permitterad eftersom du som arbetstagare måste stå till arbetsgivarens förfogande om läget förändras under permitteringsperioden. Platsen i förskola och fritidshem abonnerar du på - oavsett närvaro.

Om ditt barn är borta länge från förskolan

Om ditt barn är borta mer än 30 dagar från förskola eller pedagogisk omsorg behöver du söka dispens för att behålla platsen. Du söker dispens genom att ta kontakt med rektor. Vid dispens betalar du avgift precis som vanligt eftersom du abonnerar på platsen.

Förskolor slås ihop tillfälligt

Flera av de mindre förskolorna i kommunen är tillfälligt ihopslagna med de större. Det är en förebyggande åtgärd för att Vetlanda kommun ska vara beredd om frånvaron bland förskolepersonalen blir för hög för att hantera.

Förskolan är en viktig del i samhällsstrukturen och utan den är det många som i stället för att gå till jobbet, måste vara hemma med sina barn. Att Vetlanda kommun skulle behöva stänga förskolor på grund av för hög sjukfrånvaro är inte ett alternativ.

– Vi måste ha beredskap om situationen förvärras. Vi kan inte hamna i en situation där exempelvis sjukvårdspersonalen inte kan gå till jobbet för att vi inte har personal som tar hand om deras barn, säger Ingela Nyberg som är verksamhetschef för förskolorna i kommunen.

Rubrikerna här nedan berättar vilka förskolor som är samlokaliserade. I listorna under respektive rubrik står vilka verksamheter som ska flytta dit.

Kvarnens förskola

 • Bollens förskola

Landsbro förskola Brobygränd

 • Landsbro förskola Boställevägen

Tändhattens förskola

 • Forngårdens förskola

Ytterligare samordning och samarbete planeras även mellan förskolor och fritidshem i de mindre orterna. Tidpunkt för när samverkan startar och i vilka former beslutas i samråd mellan berörda rektorer.

Samverkan mellan fritidshem och förskolor

 • Korsberga skolas fritidshem och Korsberga förskola
 • Ramkvilla skolas fritidshem och Bäckaby förskola
 • Myresjö skolas fritidshem och Myresjö förskola
 • Ekenässjöns skolas fritidshem och Skogsbackens förskola
 • Björkö skolas fritidshem och Lindens förskola
 • Nye skolas fritidshem och Nye förskola

Njudungsgymnasiet och Vetlanda Lärcentrum har distansundervisning fram till 15 juni

Den 17 mars gick regeringen ut med en rekommendation om att bland annat gymnasieskolor och vuxenutbildningar skulle gå över till distansundervisning. Vetlanda kommun följer den rekommendationen från och med onsdagen den 18 mars.

Detta innebär att alla elever på Njudungsgymnasiet och Vetlanda Lärcentrum ska stanna hemma och delta i undervisningen på distans. Det finns dock vissa undantag som du ser här nedan.

Undantag

 • Gymnasiesärskolans individuella program fortsätter att gå till skolan som vanligt då det inte fungerar med distansundervisning för denna målgrupp. Detsamma gäller för den del av grundsärskolan som är förlagd på gymnasieskolan.
 • Elever som är ute på praktik eller läser ett lärlingsprogram ska fortsatt gå till sina praktik- eller lärlingsplatser så länge arbetsgivaren vill ha dem på plats.

Nytt regeringsbeslut 29 maj

Folkhälsomyndighetens rekommendation om distansundervisning tas bort den 15 juni och elever i gymnasieskolan kan under sommaren och hösten återvända till skolans lokaler. För utbildning för vuxna inom den kommunala vuxenutbildningen, yrkeshögskolan och den högre utbildningen kan fortsatt undervisning behöva ges delvis på distans för att minska smittspridningen. Detta för att Folkhälsomyndighetens allmänna rekommendationer om att hålla avstånd och att undvika större sociala sammanhang ska följas.

Information från Folkhälsomyndigheten.

Vård och omsorg

Besöksförbud på äldreboenden och korttidsenheter

Regeringen beslutade den 30 mars om ett nationellt besöksförbud på samtliga landets äldreboenden för att förhindra spridningen av covid-19.

Den 15 juli förlängde Regeringen det nationella besöksförbudet att gälla till den 31 augusti 2020.

Regeringen ger i uppdrag till Socialstyrelsen att se över mer noggrant vilka undantag som kan göras från besöksförbudet och hur säkra besök kan ordnas. Det kan vara exempelvis att anhöriga ska bära skyddsutrustning.

Kan man göra undantag från besöksförbud på äldreboenden?

Generellt nej, men områdeschefen får i det enskilda fallet medge undantag från förbudet om det finns särskilda omständigheter som motiverar ett undantag och om risken för spridning av coronaviruset är liten. Detta kan göras i samråd med sjuksköterska.

Får anhöriga ta med brukaren utomhus?

Ja, om de är friska och man håller avstånd till andra. Den anhörige kontaktar personalen som hjälper brukaren att klä på sig och sedan möter upp anhöriga vid entrén.

Kan man ha underhållning, konserter och liknande utomhus?

Ja, avdelningsvis.

Är dörrarna till äldreboenden låsta?

Ja.

Ska inflyttning och utflyttning ske som vanligt?

Ja, men vid de boenden där det finns en konstaterad smitta är det restriktioner kring inflyttning.

Provtagning rekommenderas för alla brukare (förutom de som har eller haft en bekräftad covid-19 – infektion) vid:

 • inflyttning från ordinärt boende till särskilt boende och korttidsplats.
 • utskrivning från sjukhusvård till korttidsplats eller särskilt boende.
 • överflyttning från korttidsplats till särskilt boende.
 • ett nytt tillfälle av växelvård

Får tandvården besöka brukarna?

Nej.

Ska välkomstsamtal genomföras?

Ja, men med anhöriga med på telefon eller Skype/videosamtal.

Ska fotvård erbjudas som vanligt på boendet?

Ja.

Ska hårvård erbjudas som vanligt på boendet?

Nej.

Får vaktmästare eller servicepersonal komma in på avdelningarna?

Ja, om det är tjänsteärende. Det är viktigt att personalen informerar vaktmästaren eller servicepersonal om ärendet ska göras hos brukare med misstänkt eller konstaterad covid-19.

Boende och daglig verksamhet för personer med psykisk eller fysisk funktionsnedsättning

Vi har inget förbud att besöka grupp- och servicebostäder inom funktionshinderomsorgen eller socialpsykiatrin men vi avråder alla onödiga besök, speciellt till grupper som kan ha underliggande sjukdomar och tillhör en riskgrupp. Om du måste göra ett besök är det viktigt att du är fullt frisk.

Daglig verksamhet är fortfarande öppen. Verksamheten bedrivs utifrån Folkhälsomyndighetens riktlinjer. Deltagare och personal som är friska är på jobbet. Både deltagare och personal ska stanna hemma om de är sjuka. Daglig verksamhet är en frivillig insats och du som är deltagare har rätt att under en period vara ledig om du eller din gode man, förvaltare eller legitimerade personal upplever att det finns behov.

Stängd aktivering på äldreboenden

Aktiveringen på äldreboendena är stängd tills vidare. Däremot finns möjlighet till aktiviering på de enskilda avdelningarna.

Stängda restauranger på äldreboenden

Restaurangerna på äldreboendena är stängda för dem som inte bor på boendet. De boende äter precis som vanligt, de flesta på sina avdelningar.

Stängd dagverksamhet för äldre

Dagverksamhet för äldre på Björkängen, Norrängen och Daggkåpan är stängd från och med 18 mars.

Hemleverans och inköp av matvaror

Vetlanda kommun uppmanar alla som på ett eller annat sätt är drabbad av coronaviruset att i första hand hjälpas åt. De personer som insjuknat är nu hänvisade till att stanna i sitt hem, vilket betyder att det kan bli svårt för de drabbade att få tillgång till mat och andra förnödenheter. Därför är det viktigt att du som anhörig eller närstående är behjälplig så långt det är möjligt.

Alla som inte har någon i sin närhet som kan hjälpa till, kan få varor från den lokala livsmedelsbutiken levererade till sin dörr. Tjänsten är kostnadsfri för dig som kund och kan utnyttjas maximalt en gång per vecka.

För att använda dig av hemsändning kontaktar du den närmsta av dessa butiker:

 • Frödebergs Matbutik AB (Kvillsfors)
 • ICA Nära Korsberga
 • Coop Konsum (Ekenässjön) - har inte möjlighet att ta nya kunder
 • Puttes Lanthandel (Ramkvilla)
 • Stenbergabutiken

ICA Maxi i Vetlanda har extra öppet varje tisdag klockan 6-7, endast för dig som är i någon av riskgrupperna.

Riktlinjer för personal inom vården

Information till anhöriga

Vi får många frågor om hur vi arbetar för att förhindra smittspridning på våra boenden, och hur vi arbetar om någon som bor hos oss skulle få covid-19. Vi tycker det är viktigt att du som anhörig känner till våra rutiner, och känner dig trygg med oss även under dessa speciella omständigheter, särskilt nu när du inte har möjlighet att besöka din närstående

Så här arbetar vi med smittskydd

Vi har från första början valt att ha samma restriktioner för våra anställda som Region Jönköpings län har för de som arbetar inom sjukvården. Vi har också haft stor hjälp av smittskyddet hos regionen, som bland annat tagit fram rutiner för att minska risken för smitta inom både vård- och omsorgsboenden och hemtjänst/hemsjukvård.

Det som är viktigast är att vara uppmärksam på minsta symtom, både hos personal och de som bor hos oss.

Om någon ur personalen känner sig sjuk ska de omedelbart sjukskriva sig och gå hem. Man ska vara hemma tills man är symtomfri och sedan ytterligare två dagar, enligt Folkhälsomyndighetens rekommendation.

Om någon av de som bor hos oss visar symtom skärmar vi av den personen från andra på boendet. Vi använder skyddskläder för att inte sprida smitta, och vi konsulterar läkare för att se om det behöver tas ett prov för att reda ut om det är covid-19 eller något annat.

Vård av den som har bekräftad covid-19

Den som har fått ett positivt provsvar för covid-19 – och som inte behöver sjukhusvård – kommer att isoleras i sin lägenhet, för att inte riskera att smitta övriga boende. Personal som arbetar med smittade personer kommer att använda skyddsutrustning för att minimera risken för ytterligare smitta. I möjligaste mån separerar vi också personal som arbetar med smittade och personal som arbetar med osmittade personer, så att de inte rör sig mellan grupperna.

Vi kontaktar dig om din närstående blir smittad

Vid misstänkt fall

Om någon som bor hos oss får ta ett prov för covid-19 är vår rutin att ansvarig chef eller sjuksköterska tar kontakt med dig som anhörig via telefon. Du ska ha möjlighet att ställa frågor, och du ska få information om när du kan förvänta dig ett provsvar.

Vid bekräftat fall

Om vi får ett bekräftat fall av covid-19 hos någon av våra boende är vår rutin att sjuksköterska eller områdeschef tar kontakt med dig som anhörig via telefon. Du ska ha möjlighet att ställa frågor och få all information om hur din närstående mår och vårdas.

Vad får vi berätta?

Vi är bundna av sekretess, och kommer inte kunna säga mycket alls till den som inte är anhörig till en person som är smittad.

Om exempelvis media skulle fråga så berättar vi enbart om det finns bekräftade fall eller inte, och hur många det i så fall rör sig om. Vi kommer inte kunna säga på vilket boende fallen upptäckts, eftersom vi inte får bryta mot patient­sekretessen.

Håll kontakten

Sedan en tid tillbaka har vi besöksförbud på våra boenden, och det fortsätter gälla tills vidare. Vi vill dock uppmuntra till att hålla kontakten på andra sätt, och vi hjälper gärna till med samtal, videosamtal eller om du vill lämna fysiska brev eller paket. Du har möjlighet att träffa din anhörige utomhus efter överenskommelse med personalen på boendet.

Videosamtal

Har du en nära anhörig som du varken kan eller får träffa på grund av den rådande corona­pandemin? Nu kan ni ses igen, digitalt. Ni kommer kunna pratas vid via Skype eller Face­time och du behöver inte ens lämna hemmet.

Det finns två olika alternativ för dessa samtal. Det ena är för dig med tillgång till nödvändig teknik i hemmet, och det andra är för dig som inte har tillgång till detta.

Du som har tillgång till tekniken hemma kan ringa till det boende där din anhöriga bor, för att sedan boka en tid för samtalet. Det som behövs är en smart­phone, en surf­platta eller en dator, med tillgång till Skype eller Facetime, en giltig e-post­adress och en bokad tid. När tiden är inne ringer personalen på boendet upp dig via din e‑postadress. Allt den boende behöver göra är att slå sig ned och vänta på att samtalet ska börja. Eftersom samtalet görs i video­format kommer ni inte bara kunna höra varandra, ni kan också se och vinka till varandra. Detta minskar förhoppningsvis ensamhetskänslan för många.

Kultur och fritid

Bad och badplatser

Bad utgör inte en risk för smittspridning så länge man håller avstånd till varandra. Virus skulle kunna komma i vattnet från badande via avföring eller nysningar och hosta, eller via föroreningskällor som avlopp om det är ett strandbad. Att en person smittas via vattnet bedömer Folkhälsomyndigheten som osannolikt eftersom virusets möjlighet att infektera påverkas av utspädning, transport och reningsprocesser.

På badplatser liksom i andra miljöer är det viktigt att alla bidrar till att minska
risken för smittspridning genom att hålla avstånd till varandra. Förbudet mot
allmänna sammankomster och offentliga tillställningar där fler än 50 personer deltar omfattar inte de som vistas på stränder, i parkområden eller liknande. Däremot gäller Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19 m.m. Föreskrifterna och råden innebär bland annat att man bör hålla avstånd till varandra, vilket kan innebära att man behöver anpassa sitt beteende även på badplatser.

Badhusen är öppna som vanligt

Vetlanda badhus och Myresjö simhall har öppet som vanligt.

Virus kan inte föröka sig i bassängvatten. De kan endast föröka sig i celler t.ex. i människor eller djur. Infektionsförmågan avtar snabbt i bassängbadvatten genom att virus dör av desinfektionsmedel eller späds ut. Virus smittar huvudsakligen direkt från person till person i samband med bassängbad. Därför är bassängbad inte mer förknippade med virussmitta än andra miljöer där många människor vistas.

Hemleverans av böcker

Vetlanda bibliotek erbjuder personer över 70 år eller de som tillhör en riskgrupp för Coronaviruset hemleverans av böcker.

Evenemang och aktiviteter

Förbud att ordna allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än 50 personer

Från och med söndag den 29 mars får allmänna sammankomster och offentliga tillställningar ha max 50 deltagare. Beslutet fattades av regeringen den 27 mars.

Polisen kan ställa in eller upplösa en allmän sammankomst eller offentlig tillställning med fler än 50 deltagare. Den som anordnar en tillställning som bryter mot förbudet kan dömas till böter eller fängelse i högst sex månader.

Sedan tidigare gällde en begränsning för 500 personer vid offentliga sammankomster, men detta ändras nu efter en begäran från Folkhälsomyndigheten. Orsaken är att begränsa smittspridningen av covid-19.

Regeringens beslut från 27 mars.

Vad är en allmän sammankomst och offentlig tillställning?

Företag och näringsliv

Kommunens insatser gentemot det lokala näringslivet

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 24 mars:

 • Förvaltningar och bolag rekommenderas att skyndsamt titta på möjliga åtgärder för att underlätta för näringslivet.
 • Antalet tillsyner minskas till att endast omfatta de som är av absolut nödvändig karaktär.
 • Betalningsrutiner ska ses över.
 • Mark- och exploateringschef får uppdrag att arbeta med de kommunala hyresgästerna.
 • Öppnande av uteserveringar tidigareläggs.
 • Debitering av tillsynsavgifter för alkoholtillstånd skjuts fram sex månader.

Tillsyn av serveringsställen

Från den 1 juli gäller en ny lag om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen. Den som driver ett serveringsställe ansvarar för att undvika trängsel och smittspridning.

Miljö- och byggnämnden har tillsyn över att lagen följs. Serveringsstället ska vara utformat så att besökare kan hålla ett säkert avstånd mellan varandra. Det gäller till exempel vid köer och vid borden. Reglerna gäller inte om man är ett sällskap. Alla har också ett personligt ansvar att förhindra spridning av covid-19 genom att vara noggranna med handhygien och hålla avstånd till varandra.

Om inte reglerna följs kan du som kund tala om detta till serveringsstället och även anmäla det till kommunen via denna e-tjänst.

Information från Folkhälsomyndigheten.

Information till dig som driver företag

Här finns bra information och aktuella länkar för dig som företagare. Kommunens näringslivsbolag Nuvab finns tillhands och på plats för att stötta dig som påverkats av coronaviruset.

Kontakta gärna Nuvab för mer information:
E-post: info@nuvab.se

Ändrade öppettider och stängda verksamheter

Verksamheter som är helt eller delvis stängda

 • Kompetenscenter har stängt för obokade besök.
 • Dagverksamheterna för äldre på Björkängen, Daggkåpan och Norrängen är stängda.
 • Aktiveringen på äldreboenden är stängd.
 • Restauranger på äldreboenden är stängda för dem som inte bor på boendet.
 • Café 54 på Vetlanda Lärcentrum är stängt.
 • Överförmydarverksamheten har stängt för besökare.

Beredskap i kommunen

Inriktning och samordning (ISF)

Inom kommunen finns en intern inriktnings- och samordningsfunktion (ISF). Gruppen består av kompetenser och representanter från kommunens olika verksamheter och har som uppgift att samordna information och insatser. Kommunens arbete inriktar sig på att aktivt följa händelseutvecklingen, arbeta med förberedande åtgärder, samordna arbetet och ha beredskap för att förstärka insatserna vid behov. Gruppen träffas vid behov, minst varje måndag.

Pandemiplanering

Kommunens medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) och funktionschef kris och beredskap har fått i uppdrag att upp se över den befintliga kommunövergripande pandemiplanen från 2009länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Planen ger instruktioner om kommunens hantering i samband med ett utbrott och kommer att uppdateras och kompletteras vid behov allteftersom läget utvecklas. En uppdaterad version är på väg att antas i poltiken.

Bemanning i verksamheterna

Varje förvaltning och bolag har sett över hur bemanningen kan se ut i kommunens verksamheter och hur resurser kan fördelas mellan enheter och förvaltningar om viruset skulle spridas i en framtid.

Mer information

För dig som vill veta mer

Krisinformation - sök information här i första hand

På Krisinformation.se hittar du samlad information från ansvariga myndigheter om coronaviruset, smittspridningen och hanteringen av utbrottet.
Krisinformation.se: Myndigheterna om det nya coronaviruset

Information om coronaviruset hos 1177 Vårdguiden

1177 Vårdguiden - om coronaviruset

Folkhälsomyndigheten, information och svar på frågor

Du kan få mer information på Folkhälsomyndighetens webbplats där de har samlat de vanligaste frågorna och svaren om coronaviruset.

Har du fortfarande frågor som inte fått svar? Ring 113 13

Har du frågor om coronviruset och covid-19 som du inte kan hitta svar på via någon av länkarna ovan, kan du ringa det nationella informationsnumret 113 13 (SOS Alarm). All information som 113 13 lämnar ut är verifierad av Folkhälsomyndigheten eller annan ansvarig myndighet. Tjänsten är öppen dygnet runt.

Hur ska jag prata med barnen?

BRIS har samlat kloka råd om hur du kan prata med barn om coronaviruset och oro kring att bli smittad.

BRIS: Att prata med barn om coronavirus

Dela endast bekräftad information

Hjälp till att förhindra ryktesspridning och spekulationer, var källkritisk och dela inte osäker information.

Råd och stöd psykisk hälsa

Oavsett hur spridningen av coronaviruset covid-19 drabbar dig, är det fullt normalt att den påverkar hur du mår psykiskt, även om du tidigare i livet aldrig haft sådana problem.

Stress och oro kan ta sig olika uttryck, du kanske vaknar mitt i natten och har svårt att somna om, upplever tryck över bröstet, att korttidsminnet påverkats, att du är ovanligt arg och irriterad. Det kan också vara så att du känner sorg och hopplöshet, en uppgivenhet som gör dig orkeslös och tömd på energi. Eller andra symptom som påverkar hur du fungerar i din vardag.

När du mår psykiskt dåligt är viktigt att söka hjälp. Det är bra att sätta ord på det du upplever, gärna med en vän eller anhörig. Ibland kan det vara lättare att prata med någon man inte känner, som också är van och särskilt utbildad i samtalsstöd. Här nedan finns ett antal kontaktuppgifter så att du kan välja det som passar dig bäst.

Om det är bråttom

Du kan läsa mer om psykisk ohälsa i vår folder. Där hittar du fler telefonnummer och hjälp till råd och stöd. Du hittar också fler kontaktvägar här.

Smittspridning i Vetlanda kommun

Vetlanda kommun har tidigare valt att inte berätta om antalet smittade inom kommunens vård och omsorg. Framförallt för att värna om enskildas integritet. Hur många inom kommunens verksamheter som är smittade av covid-19 är för närvarande en av de vanligaste frågorna vi får till oss, både från media och allmänhet. Med anledning av detta har vi gjort en ny prövning om dessa uppgifter kan lämnas ut och har beslutat att det är möjligt utan risk för att patientsekretessen röjs.

Från och med den 8 maj, och veckovis framöver, kommer vi att rapportera om antalet bekräftat smittade av covid-19 inom vård- och omsorgsverksamheter i kommunal regi.

 • Rapporteringen av antalet bekräftat smittade av covid-19 inom vård och omsorg ges endast på kommunnivå.
 • Rapporteringen ger en nulägesbild.
 • Vi rapporterar endast antal smittade inom vård och omsorg eftersom det bara är där som brukare testas för covid-19.
 • Vi rapporterar inte antal fall av smittade bland anställda, eller hos barn och elever i förskola och skola. Som anställd, barn eller elev behöver du inte berätta om orsaken till din sjukfrånvaro.
 • Antal bekräftat smittade av covid-19 inom vård och omsorg säger inget om antalet smittade i kommunen som helhet.
 • Siffrorna kommer att uppdateras varje fredag så länge Vetlanda kommun rapporterar dessa uppgifter till annan myndighet.

Antal bekräftade fall, smittade av covid-19

Uppdaterat: onsdag 1 juli 2020

Av cirka 1 200 brukare inom kommunens vård- och omsorgsverksamheter

 • tre fall inom vård och omsorg

Idag har vi en allmän spridning av sjukdomen covid-19 i det svenska samhället. Vår högsta prioritet är att bidra till minskad smittspridning inom kommunens verksamheter. För att minska riskerna följer vi Folkhälsomyndighetens rekommendationer och de vårdhygieniska riktlinjerna som Region Jönköpings län har tagit fram. Vi arbetar också kontinuerligt med att dra lärdomar, utveckla våra rutiner och ta till vara på goda exempel.

Vad menas med patientsekretess?

Sekretess och tystnadsplikt betyder att man inte får lämna ut uppgifter eller handlingar om enskildas personliga förhållanden. ​Alla som arbetar inom Vetlanda kommun omfattas på olika sätt av bestämmelserna för offentlighet och sekretess. Det här regleras i första hand genom lagstiftningen i Tryck­frihets­förordningen och i Offentlighets- och sekretesslagen. Sekretess och tystnadsplikt är ett skydd för enskilda individer och deras närstående för att de inte ska drabbas eller skadas på något sätt.

Smittade eller misstänkt smittade invånare omfattas av patientsekretess. Patientsekretessen omfattar inte bara uppgifter om sjukdomstillstånd, utan även uppgifter om personliga förhållanden som till exempel bostadsort eller arbetsplats. Våra invånare ska alltid kunna känna förtroende för vården och den kommunala omsorgen – därför är patientsekretessen viktig. Vetlanda kommun kommer med anledning av detta inte lämna ut några uppgifter om enskilda anställdas, elevers, brukares, patienters eller andras hälsotillstånd, vare sig det handlar om covid-19 eller annan sjukdom.

Vetlanda kommun får heller inte kännedom om eventuellt enskilt smittade eller misstänkt smittade från Region Jönköpings län, om det inte finns behov för någon del av verksamheten att agera på ett särskilt sätt. Även då gäller patientsekretess.

För hantering av eventuellt smittade eller misstänkt smittade på kommunens särskilda boenden, inom hemtjänst, hemsjukvård eller verksamheter för funktionsnedsättning (LSS) finns särskilda rutiner framtagna. Även vid denna hantering gäller patientsekretess.

Vad gäller om någon blir sjuk i covid-19?

Den som har symptom har möjlighet att testa sig. Den som är sjuk ska inte vara på jobbet. Det finns ingen skyldighet att berätta om vilken sjukdom man har vid sjukfrånvaro. Kommunen får inte heller registrera anledning till sjukfrånvaro. Det görs inte i ordinarie sjukdomstider och inte eller nu.

Om smittspårning behöver genomföras i en kommunal verksamhet kommer smittskydd vid Region Jönköpings län att kontakta berörd verksamhet. Smittskydd kommer att informera de personer som behöver få information i och med att de smittspåras. Övriga får inte information. De som inte får information bedöms därmed inte ha varit utsatta för smitta i berörd verksamhet.

Varför berättar ni inte vilka boenden som har smitta?

Smittade eller misstänkt smittade omfattas av patientsekretess. Vetlanda kommun får inte sprida uppgifter om barns, elevers, brukares, patienters eller medarbetares hälsa eller andra personliga förhållanden om det innebär att personen kan skadas på något sätt. Enskilda medarbetare får inte heller sprida sådana uppgifter.

Från och med den 8 maj rapporterar vi om antalet smittade av covid-19 inom vård- och omsorgsverksamheter i kommunal regi. Rapporteringen av antalet ges endast på kommunnivå och vi kommer inte att berätta var i kommunen de enskilda bor.

Våra medborgare ska alltid kunna känna förtroende för vården och den kommunala omsorgen, och det viktigaste är att värna om de som finns i våra verksamheter. En uppgift omfattas av sekretess om det inte står helt klart att den enskilde eller närstående inte kan skadas på något sätt. För att inte riskera att uppgifterna inte ska kunna knytas till en enskild person kommer vi därför inte att gå ner på detaljnivå.

Kan det finnas skäl att göra undantag från förhållningssättet?

Det kan det göra, till exempel om en verksamhet efter samråd med smittskyddsläkare behöver stängas under en period. Här behöver behovet av information om påverkan på verksamhet vägas mot skyddet för den enskilde. Vetlanda kommun kommer även i dessa fall i största mån värna om skyddet för enskilda individer och deras närstående.

Vad gör ni om någon på ett särskilt boende blir smittad av covid-19?

Vetlanda kommun följer de vårdhygieniska riktlinjerna som Region Jönköpings län tagit fram vad gäller hantering av misstänkta och bekräftat smittade personer. Hanteringen kan se olika ut beroende på omständigheterna i det enskilda fallet. Region Jönköpings län gör bedömning om vilka som är aktuella för provtagning.

Vid en konstaterad smitta efter provtagning ansvarar smittskydd vid Region Jönköpings län för vidare hantering och smittspårning. Smittskydd kommer att informera de personer som behöver få information i och med att de smittspåras. Övriga får inte information. De som inte får information bedöms därmed inte ha varit utsatta för smitta i berörd verksamhet.

Vid smitta på ett särskilt boende så provtas alltid den personal som varit i kontakt med brukaren samt övriga boende på enheten.

Får jag som anhörig veta om min närstående är smittad av covid-19?

Smittade eller misstänkt smittade omfattas av patientsekretess. När det gäller information om att en enskild person är smittad så får den delas med till exempel anhöriga om personen har lämnat sitt samtycke. Om din närstående har lämnat samtycke till att du som anhörig ska få information kommer du alltså att få det.

Kan Vetlanda kommun berätta hur många smittade av covid-19 det finns i kommunen?

Nej, de siffrorna upprättas inte av Vetlanda kommun. Region Jönköpings län redovisar en gång i veckan, på torsdagar, antal bekräftade fall av covid-19 per kommun i Jönköpings län.

Idag har vi en allmän spridning av sjukdomen covid-19 i det svenska samhället. Sedan mitten av mars testas inte personer med milda symtom som inte har haft kontakt med vården. Detta innebär att de flesta som är hemma från arbete, förskola eller skola på grund av sjukdom inte med säkerhet kommer att veta om de har haft covid-19, säsongsinfluensa, en vanlig förkylning eller något annat. Siffror på antal bekräftade fall på nationell nivå, länsnivå och kommunnivå ger därför inte någon exakt bild av smittspridningen.

Ingen blir hjälpt av att få veta om någon enskild har varit eller är sjuk i covid-19. Det är viktigt att vi alla hjälps åt att inte sprida rykten om människor som misstänks vara sjuka, oavsett sjukdom. Detta kan både skada enskilda och skapa onödig oro som i sin tur kan leda till onödig belastning på vården.

I nuläget gäller samma rekommendationer för alla för att minska risken för smittspridning – oavsett om man är sjuk eller inte:

 • Stanna hemma om du är sjuk – även vid milda symtom.
 • Stanna hemma ytterligare två dagar efter att du har tillfrisknat.
 • Tvätta händerna ofta med tvål och vatten i minst 20 sekunder.
 • Håll avstånd till andra.
 • Undvik fester och kalas – även dop, bröllop och begravningar.
 • Är du äldre 70 år eller äldre – undvik sociala kontakter och platser där människor samlas..

Information på andra språk

The corona virus, in English

This information is not completely updated due to the rapid change in the pandemic situation and the continuous change of preventive measures recommended in Sweden. The Public Health Agency of Sweden (Folkhälsomyndigheten) are updating their recommendations daily about the coronavirus (covid-19) in Sweden.

The Municipality of Vetlanda pays close attention to any updated advice given by the Public Health Agency of Sweden.

If you have questions about symptoms you may have, please call the Region health line 1177 (phone number +461177). The support line is answered and staffed by medical personnel.

The Public Health Agency of Sweden has collected frequently asked questions about symptoms of the virus and how it’s spreading from one person to the next.