Vision Madhagen-Norget-Nässja

I Vetlanda värnar vi om människor, vår miljö och vårt näringsliv. Här är nära till arbetsplatser, service, handel, natur, rekreation och föreningsliv.

Närheten och de gröna miljöerna bidrar till att göra Vetlanda till en attraktiv ort att leva i för gammal som ung. Det är lätt och bekvämt att ta sig runt i tätorten till fots och med cykel och tillgängligheten med kollektivtrafik och bil är god. Vi har nära till möten med varandra, här blir vi gott bemötta och vi känner oss delaktiga och har möjlighet att påverka våra beslutsfattare.

Vetlanda är med sitt breda handelsutbud den naturliga handelsplatsen på Höglandet. Centrumhandeln och externhandeln kompletterar och stimulerar varandra och utvecklas med stöd av sina kommunikationslägen.

Vetlandas många kulturhistoriskt värdefulla objekt och miljöer, den blandade bebyggelsen och den varierade landskapsbilden erbjuder en mängd upplevelser för boende och besökare.

Vetlanda är en levande ort präglad av utveckling, nybyggnation och god företagsanda. Vi jobbar för att ständigt förbättra invånarnas boendemiljö. Vetlanda är framåtblickande och kommunen och privata aktörer arbetar med investeringar sida vid sida.

Attraktivt

Visionen är att skapa attraktiva livsmiljöer och goda kommunikationer för att locka människor att vilja bo och verka i Vetlanda.

Området ska erbjuda alternativa boendetyper för olika åldersgrupper och som möjliggör en flyttkedja, sett till hela bostadsområdet, där människor kan flytta mellan olika bostäder under olika faser i livet. Genom olika boendeformer skapas förutsättningar för en bred målgrupp.

Boendemiljöerna inom området bör exploateras med hänsyn till natur- och kulturvärden och dess utblickar.

Hållbart

Hållbarhet är en viktig del i kommunens arbete vad gäller bostadsbyggande, därför ser kommunen positivt på lösningar som innebär hållbara processer, material och byggmetoder.

Exempel på detta kan vara

  • Trä som byggnadsmaterial.
  • Lokalt producerat byggnadsmaterial.

Den sociala dimensionen av begreppet hållbarhet ska ges ökat utrymme i arbetet med hållbar stadsutveckling. Aspekter som demokrati och hälsa, ekonomisk och social trygghet, identitet och jämställdhet, mångfald och integration, delaktighet och inflytande samt kulturarv är exempel på områden som ingår i begreppet social hållbarhet.

Exempel på detta kan vara

  • Skapa mötesplatser.
  • Generationsboenden
  • Låta människor delta i planeringsprocessen.
  • Olika upplåtelseformer och möjlighet för alla inkomstgrupper att bo i området.

Nytänkande

Området ska präglas av hälsosamma och människovänliga ideal. Natur- och kulturvärdena ska ses som en resurs och integreras i den nya stadsdelen.

Målsättningen är att förverkliga de senaste innovationerna inom energi, miljöteknik och hållbar stadsutveckling, att kombinera dagens krav och förväntningar med ett klimat- och miljöarbete som leder till att området blir en energi- och resurseffektiv stadsdel.

Exempel på detta kan vara

  • Energieffektiva hus
  • Lokalproducerad el
  • Hållbara byggmaterial
  • Mötesplatser