Bakgrund Madhagen-Norget-Nässja

Utgångspunkten för arbetet är kommunens vision och mål om en hållbar, attraktiv och nytänkande kommun. Målet är att erbjuda en attraktiv livsmiljö för framtidens Vetlandabor.

Den nya stadsdelen ska präglas av det enkla vardagslivet, oberoende av var i livet man befinner sig.

Området redovisas som ett större utvecklingsområde i kommunens antagna översiktsplan Pdf, 163.6 MB, öppnas i nytt fönster.. Området är avsatt för blandad bostadsbebyggelse och ska även innehålla viss service. Kommunens fortsatta arbete kommer att ange ramarna för den detaljplan som ska tas fram för området.

Plandata

Areal: ca 100 hektar

Markägoförhållande: Kommunal mark

Området utgörs av ett skogs­område med kuperad terräng och ett flertal hällar. Inom området ligger idag ett större hygge. Här finns även ett större fornlämningsområde som är en utpekad kulturkärna.

Inom området går ett vattendrag med källflöden, Tvillingkällorna. Områdets södra del består idag av barrskog.

Delar av området nyttjas för rekreation med flera stigar och uppmärkta spår. 

Tidsplan

Ett inledande arbete med att identifiera viktiga utgångspunkter för detaljplanen är igång och ska leda till ett inriktningsdokument för kommande detaljplan.

Arbetet med formell planläggning av området är beräknat att påbörjas under första halvan av 2021. Förslag till detaljplan beräknas gå ut på samråd under 2022 och en antagen plan kan vara klar under 2023.

Efter antagande kommer kommunen att inleda ett markanvisnings­förfarande i vilket exploatörer kommer ges möjlighet att medverka i att genomföra plan­förslaget.