Detaljplan för Holm 1:3, 1:6, 1:10 och del av Holm 1:5

Detaljplanen har vunnit laga kraft den 4 februari 2020

Detaljplan upprättad den 29 januari 2019 antogs av kommunstyrelsen den 8 januari 2020, § 2

Länsstyrelsen har den 30 januari 2020 beslutat enligt 11 kapitlet 10 § plan- och bygglagen (2010:900) att inte pröva kommunens antagandebeslut.

Tiden för överklagande gick ut den 3 februari 2020. Några överklaganden har inte kommit in.

Planbeskrivning Pdf, 865 kB, öppnas i nytt fönster.
Plankarta Pdf, 428 kB, öppnas i nytt fönster.