Detaljplan för del av Norrby 3:1, Norrvägen, Vetlanda.

Detaljplanen har vunnit laga kraft den 16 juli 2020.

Detaljplan, upprättad den 12 november 2019, antogs av kommunfullmäktige den 17 juni 2020, § 66.

Länsstyrelsen har den 1 juli 2020 beslutat enligt 11 kapitlet 10 § plan- och bygglagen att inte pröva kommunens antagandebeslut.

Tiden för överklagan gick ut den 15 juli 2020. Några överklagande har inte kommit in.

Handlingar:

Planbeskrivning öppnas i nytt fönster

Plankartaöppnas i nytt fönster