Detaljplan för del av Kråkegård 1:9, Byaberg Sandlandet, etapp 1, Vetlanda, Vetlanda kommun

Detaljplanen har vunnit laga kraft den 6 oktober 2021

Detaljplanen är upprättad den 3 maj 2021, antogs av kommunfullmäktige den 1 september 2021, §124

Länsstyrelsen har den 20 september 2021 beslutat enligt 11 kapitlet 10 § plan- och bygglagen (2010:900) att inte pröva kommunens antagandebeslut.

Tiden för överklagande gick ut den 5 oktober 2021. Några överklagande har inte kommit in.

Planbeskrivning Pdf, 272 kB, öppnas i nytt fönster.

Plankarta Pdf, 1 MB, öppnas i nytt fönster.