Detaljplan för Himlabackarna etapp 3, Vetlanda

Detaljplanen har vunnit laga kraft den 19 oktober 2018

Detaljplanen, upprättad den 11 juni 2018, reviderad den 13 augusti 2018, antogs av kommunfullmäktige den 19 september 2018 § 79.

Länsstyrelsen har den 5 oktober 2018 beslutat enligt 11 kapitlet 10 § plan- och bygglagen att inte pröva kommunens antagandebeslut.

Tiden för överklagande gick ut den 18 oktober 2018. Några överklagande har inte kommit in.