Detaljplan för del av Stensåkra 2:2 och Kindbågen 1, Ringvägen

Detaljplanen har vunnit laga kraft den 19 oktober 2018

Detaljplanen, upprättad den 2 juli, reviderad den 15 augusti 2018, antogs av kommunfullmäktige den 19 september 2018 § 78.

Länsstyrelsen har den 4 oktober 2018 beslutat enligt 11 kapitlet 10 § plan- och bygglagen att inte pröva kommunens antagandebeslut.

Tiden för överklagande gick ut den 18 oktober 2018. Några överklagande har inte kommit in.