Detaljplan för Stocken 11 m.fl.

Detaljplanen har vunnit laga kraft den 10 mars 2017.

Detaljplanen, upprättad den 15 december 2016, antogs av kommunstyrelsen den 8 februari 2017, § 21.

Länsstyrelsen har beslutat enligt 11 kapitlet 10 § plan- och bygglagen att inte pröva kommunens antagandebeslut.

Tiden för överklagande gick ut den 9 mars 2017. Några överklaganden har inte kommit in.