Detaljplan för Lättebo 1:114 m.fl. fastigheter

Detaljplanen har vunnit laga kraft den 3 maj 2017.

Detaljplanen, upprättad den 2016-10-18, reviderad 2017-03-14 antogs av kommunstyrelsen den 05 april 2017, § 52.

Länsstyrelsen har den 19 april 2017 beslutat enligt 11 kapitlet 10 § plan- och bygglagen att inte pröva kommunens antagandebeslut.

Tiden för överklagande gick ut den 2 maj 2017. Några överklaganden har inte kommit in.