Detaljplan för Felsteget 1 och 6

Detaljplanen har vunnit laga kraft den 23 februari 2017.

Detaljplanen, upprättad den 11 oktober 2016, antogs av kommunfullmäktige den 25 januari 2017, § 7.

Länsstyrelsen har beslutat enligt 11 kapitlet 10 § plan- och bygglagen att inte pröva kommunens antagandebeslut.

Tiden för överklagande gick ut den 22 februari 2017. Några överklaganden har inte kommit in.