Detaljplan för del av Östanå 3:1, Snickarvägens förlängning

Detaljplanen har vunnit laga kraft den 18 maj 2017.

Detaljplanen, upprättad den 11 januari 2017, antogs av kommunstyrelsen den 19 april 2017, § 38.

Länsstyrelsen har den 2 maj 2017 beslutat enligt 11 kapitlet 10 § plan- och bygglagen att inte pröva kommunens antagandebeslut.

Tiden för överklagande gick ut den 17 maj 2017. Några överklaganden har inte kommit in.