Detaljplan för del av Brunnsgård 6:1 m.fl. fastigheter

Detaljplanen har vunnit laga kraft den 3 maj 2017.

Detaljplanen, upprättad den 18 oktober 2016, antogs av kommunstyrelsen den 5 april 2017, § 53.

Länsstyrelsen har den 28 april 2017 beslutat enligt 11 kapitlet 10 § plan- och bygglagen att inte pröva kommunens antagandebeslut.

Tiden för överklagande gick ut den 2 maj 2017. Några överklaganden har inte kommit in.