Detaljplan för Broby 4:80 och Broby 4:143

Detaljplanen har vunnit laga kraft den 8 juni 2017.

Detaljplan upprättad den 2 mars 2017 antogs av kommunstyrelsen den 3 maj 2017, § 72.

Länsstyrelsen har den 24 maj 2017 beslutat enligt 11 kapitlet 10 § plan- och bygglagen att inte pröva kommunens antagandebeslut.

Tiden för överklagande gick ut den 7 juni 2017. Några överklaganden har inte kommit in.