Ändring av stadsplan för kvarter Brogärde

Ändring av detaljplan har vunnit laga kraft den 2 maj 2017.

Ändring av detaljplanen, upprättad den 30 januari 2017, antogs av kommunstyrelsens arbetsutskott den 5 april 2017, § 54

Länsstyrelsen har den 19 april 2017 beslutat enligt 11 kapitlet 10 § plan- och bygglagen att inte pröva kommunens antagandebeslut.

Tiden för överklagande gick ut den 1 maj 2017. Några överklaganden har inte kommit in.