Tidstypiskt

Är ditt hus kultur­historiskt intressant? Nu kan du som fastighets­ägare få stöd kring hur du kan tänka vid renovering och till­byggnad och hur du förändrar utan att förvanska.

Broschyren “Tidstypiskt - så byggdes villan i Vetlanda 1940-1980" fokuserar på vad som karaktäriserar husen från just de här årtiondena.

Här kan du som funderar på att bygga till eller renovera få tips och idéer. Det kan till exempel handla om hur man ska tänka för att få en ny veranda att stämma överens med resten av huset.

Tidstypiskt - så byggdes villan i Vetlanda 1940-1980 Pdf, 8 MB.

Stadsarkitekt i Vetlanda kommun

Vetlanda kommuns stads­arkitekt har en konsulterande tjänst och medverkar inom bygglovs-, plan- och exploaterings­processen samt vid gestaltnings­frågor för byggd miljö.

En stadsarkitekt har en viktig roll i att inspirera och väcka intresse kring arkitektur­frågor. Det görs genom att hålla dialoger med såväl invånare, byggherrar, politiker och medarbetare.

Stadsarkitekten finns till för att ge medborgare stöd i frågor om ändringar som rör kultur­historiskt intressanta byggnader. Om du äger en sådan fastighet som är kultur­historiskt intressant behöver du kontakta miljö- och bygg­förvaltningen i god tid innan du gör några ändringar.

Tillsammans med stads­arkitekten hjälps vi åt att bevara och utveckla byggnaders värden och kvaliteter åt kommande generationer.

Byggnadsklassificeringen

2018 gjordes en ny inventering av kulturhistoriskt värdefull bebyggelse inom Vetlanda tätort. Det finns sedan tidigare inventeringar från 1989, 2012 och 2014. Inventeringen från 2018 blev en byggnadsklassificering, ett dokument som är ett stöd i Vetlanda kommuns ställningstagande i kommande plan- och bygglovsärenden.

Varje hus är unikt

Klassificeringen beskriver både befintliga och framtida kvaliteter på byggnaderna och hur dessa bevaras, utvecklas och förstärks. Att vara fastighetsägare till en kulturhistoriskt intressant byggnad innebär till största delen en förmån, men till viss del också ett utökat ansvar. Förmånen består av privilegiet att äga och bo i en speciell och värdefull miljö, och ansvaret i att behålla byggnadens värden och kvalitéer åt kommande generationer. Äger du en byggnad som är med i inventeringen behöver du kontakta miljö- och byggförvaltningen innan du gör några väsentliga ändringar.

Plan- och bygglagens bestämmelser

Alla byggnader, även de som inte är med i klassificeringen, omfattas av plan- och bygglagens bestämmelser som säger att ändringar av en byggnad ska utföras varsamt och att särskilt kulturhistoriskt värdefulla byggnader inte får förvanskas. Ofta innebär lagskyddet att en byggnad inte får förändras på sådant sätt att det kulturhistoriska värdet minskar - detta gäller alltid, både exteriört och interiört, även om åtgärderna inte kräver bygglov.

Tillsammans hjälps vi åt

Vi vill inspirera till och stödja ett aktivt samtal om Vetlandas byggnader och utveckling, hör gärna av dig till oss vid frågor och funderingar.

Byggnadsklassificeringen Pdf, 4 MB.