Marklov och rivningslov

Om du vill utföra markåtgärder som är större än +/- 0,5 meter eller riva en byggnad inom detaljplanerat område behöver du ansöka om marklov respektive rivningslov.

När du söker bygglov ingår markförändringarna i bygglovet, men marklov krävs innan du får:

 • utföra markåtgärder som är större än +/- 0,5 meter inom områden med detaljplan
 • fälla träd eller plantera skog inom områden med detaljplan.

Rivningslov krävs innan du får:

 • riva en byggnad eller del av byggnad inom detaljplanerat område.

I områden med områdesbestämmelser kan kommunen kräva rivningslov.

Byggnader som inte kräver bygglov kräver inte heller rivningslov. Undantaget är om kommunen har bestämt i detaljplan eller områdesbestämmelse att det krävs rivningslov även för dessa byggnader.

En ansökan för byggärende för rivning krävs för byggnader som inte omfattas av kravet på rivningslov. Det gäller också för byggnader som inte är komplementbyggnader.

Hur ansöker jag?

Ansök om marklov eller rivningslov på blanketten ansökan för byggärendeöppnas i nytt fönster och kryssa i vad ansökan gäller. Till ansökan ska du bifoga:

 • situationsplan på tomten uppifrån, i skala 1:400 eller 1:500
 • ritning på alla fasader, i skala 1:100
 • kontrollplan
 • grannars godkännande om åtgärden ligger närmare fastighetsgräns än 4,5 meter. Du behöver då grannens underskrift på ritningarna som visar markarbetet eller vad som ska rivas.

Handlingarna ska uppfylla vissa krav:

 • Ritningar ska vara skalenliga.
 • Handlingarna ska skickas i två exemplar (ett exemplar skickas senare tillbaka till dig).
 • Rita ritningar på blankt vitt papper, inte på rutigt, randigt eller färgat papper.
 • Markera tydligt alla åtgärder och skriv ut måtten.
 • Ange avstånd till tomtgränser.
 • Din ansökan kan inte behandlas förrän alla handlingar skickats in.

När får jag besked?

Alla lov som beviljas meddelas till gränsande fastighetsägare och eventuella sakägare.

Hur länge gäller ett marklov/rivningslov?

Åtgärderna ska påbörjas inom två år och avslutas inom fem år, från det datumet som beslutet vann laga kraft. Om du vill ansöka om förläng­ning ska du göra det innan beslutet är ogiltigt.

Avgift för handläggning

Du betalar avgift för handläggning av ansökan utifrån åtgärdernas storlek och omfattning enligt plan- och bygglovtaxan.öppnas i nytt fönster