Attefallshus

Attefallsreglerna innebär att det inte krävs bygglov för att utföra vissa åtgärder. Innan du börjar bygga ska du göra en anmälan till miljö- och byggförvaltningen för att få ett startbesked.

Ett Attefallshus får användas som permanentbostad, komplementbostad, fritidsbostad, garage, förråd, bastu, växthus eller gäststuga. Maximala byggnadsarea är totalt 30,0 kvadratmeter. Attefallshus får vara högst 30 kvadratmeter tillsammans.

Hur anmäler jag?

Anmäl byggåtgärd genom vår e-tjänst "Byggärende - anmälan".

Anmäl din byggåtgärd

Om du inte har e- legitimation kan du hämta blankett här Pdf, 222.9 kB..

Bifoga:

 • fasadritning (skala 1:100)
 • planritning (skala 1:100)
 • sektionsritning (skala 1:100)
 • situationsplan (skala 1:400 eller 1:500).

För följande åtgärder gäller inget krav på kontrollansvarig eller tekniskt samråd om inte miljö- och byggnämnden beslutar annat. Åtgärderna får byggas i strid med bestämmelser i gällande detaljplan.

När får jag besked?

Miljö- och byggnämnden tar i sin prövning hänsyn till kraven på de tekniska egenskaperna i Boverkets byggregler (BBR), människors hälsa, markförhållanden, tillgänglighet, risk för brandspridning och eventuell betydande olägenhet för omgivningen, innan startbesked kan lämnas.

Avgift för handläggning

VAD GÄLLER?

Bygg nytt utan bygglov

Du får utan bygglov bygga en eller flera Attefallshus som används som komplementbyggnader, som till exempel komplementbostadshus, garage, förråd eller gäststuga, om totalt 30 kvadratmeter (byggnadsarea) i omedelbar närhet till ett befintligt en- eller tvåbostadshus. En anmälan och startbesked krävs innan byggstart.

Förutsättningar för komplementbyggnad utan bygglov:

 • Byggnaden måste placeras 4,5 meter från tomtgräns. Vill du placera byggnaden närmare tomtgränsen krävs grannarnas godkännande.
 • Byggnaden får vara max fyra meter hög från mark till taknock, det vill säga till högsta nivån på byggnaden.
 • Byggnaden får ha källare.
 • Byggnaden får inte placeras närmare järnväg än 30 meter.
 • Byggnaden får inte uppföras i historiskt-, kulturhistoriskt, miljömässigt eller konstnärligt värdefulla miljöer.
 • Attefallshus som ska användas som ett komplementbostadshus för permanentboende ska ha alla bostadsfunktioner som ska finnas i en bostad, exempelvis funktionerna inredning och utrustning för matlagning och personlig hygien och möjlighet att förvara saker. Attefallshus som ska användas som komplementbostadshus för permanentboende ska också vara tillgängliga och användbara för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga.

Bygg till utan bygglov

Du får bygga till ditt bostadshus med max 15 kvadratmeter utan bygglov. En anmälan och startbesked krävs innan byggstart. När du utnyttjat dina 15 kvadratmeter kan du inte göra ytterligare tillbyggnader utan bygglov.

Förutsättningar för tillbyggnad utan bygglov:

 • Du får inte bygga till högre än huvudbyggnadens nock.
 • Bygger du till i två våningar får du högst bygga till 7,5 kvadratmeter per våning.
 • Byggnaden måste placeras 4,5 meter från tomtgräns. Vill du placera byggnaden närmare tomtgränsen krävs grannarnas godkännande.

Inred ytterligare en bostad utan bygglov

Du får inreda ytterligare en bostad i ett enbostadshus utan bygglov. En anmälan och starbesked krävs innan byggstart.

Förutsättningar för att inreda ytterligare en bostad utan bygglov:

 • Du får bara ändra från en till två bostäder, inte till tre.
 • Du får inte inreda en bostad i en komplementbyggnad.
 • Det måste vara tillåtet i detaljplanen.
 • Du får inte inreda ytterligare bostad i historiskt-, kulturhistoriskt, miljömässigt eller konstnärligt värdefulla miljöer.

Bygg takkupor utan bygglov

Du får bygga två takkupor på ett en- eller tvåbostadshus som inte redan har takkupor, utan varken bygglov eller anmälan.

Förutsättningar för att bygga takkupor utan lov eller anmälan:

 • Den sammanlagda bredden på takkuporna får vara högst hälften av längden på taket mätt från nock till takutsprång.
 • Takkuporna får inte påverka den bärande konstruktionen.
 • Du kan inte göra takkupor på ditt komplementbostadshus eller på någon annan fristående komplementbyggnad, exempelvis garage eller gäststuga.
 • Du får inte bygga takkupor om huset är en kulturhistoriskt värdefull byggnad.

Andra tillstånd som kan krävas

Dispens för strandskydd krävs om en ny byggnad eller tillbyggnad ska placeras inom strandskyddat område, vanligtvis inom 100 meter.

Om huset är en kulturhistoriskt värdefull byggnad, behöver du bygglov.

Kontakta miljö- och byggförvaltningen om du är osäker på vad som gäller i ditt fall!